Hướng dẫn cách đọc dữ liệu từ bàn phím trong JavaCó rất nhiều cách để đọc dữ liệu từ bàn phím, nhưng đối với các bạn mới học lập trình Java mình sẽ hướng dẫn cách đơn giản nhất. Đó là dùng lớp Scanner.

Đọc dữ liệu trong Java sử dụng lớp Scanner


Do lớp Scanner được sinh sau nên nó có nhiều cái tiến bộ hơn hẳn những đàn anh đi trước, nhưBufferReader, JOptionPaneScanner hơn đàn anh là vì nó phân loại được dữ liệu như int, float,double


Dưới đây là một đoạn code mẫu sử dụng Scanner…

Code:
package zfull.net; /** * * @author JUZKYTE */ import java.util.Scanner; public class GetInputFromKeyboard ấn phím enter để kết thúc try System.out.print("Hay nhap ten cua ban: "); name = scanIn.nextLine(); System.out.print("Hay nhap tuoi cua ban: "); age = scanIn.nextInt();  catch (Exception e){ System.out.println("Error! Please try again!"); } System.out.println("Ban ten la: " + name + "."); System.out.println("Tuoi cua ban: " + age + "."); } }
Mỗi lần các bạn muốn nhận dữ liệu nhập từ bàn phím của người dùng, bạn chỉ cần khai báo 1 đối tượngScanner và truyền vào System.in. Sau đó các bạn gọi phương thức nextLine() của đối tượng Scanner thì Java sẽ tự động yêu cầu người dùng nhập dữ liệu và dùng phím enter để kết thúc nhập.


Một số phương thức của lớp Scanner


Đây là một số phương thức của lớp Scanner, nó sẽ trả về tương ứng kiểu dữ liệu mà bạn gọi:
  • nextInt(): trả về kiểu int
  • nextByte(): trả về kiểu byte
  • nextBoolean(): trả về kiểu boolean
  • nextFloat(): trả về kiểu float
  • nextLine(): trả về kiểu String


Nếu có thắc mắc các bạn có thể để lại comment cho mình, chúc các bạn học vui!