Thành lập công ty cổ phần như thế nào ?

Trước khi thanh lap cong ty tai quan 4 bạn cần hiểu các bước tiến hành khi chuẩn bị thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp: Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau dưới dạng cổ phần. Trong công ty cổ phần Các cổ đông công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần của mình trong công ty.Khi thành lập công ty cổ phần phải có từ 03 cổ đông sáng lập trở lên tham gia đứng tên sáng lập để thành lập công ty, Công ty cổ phần sau khi thành lập công ty có quyền huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu.Các cổ đông công ty cổ phần có quyền mua bán, chuyển nhượng cổ phần của mình.Bộ máy lãnh đạo của công ty cổ phần sau khi thành lập công ty gồm: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT,Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.Sau khi thành lập công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động và có đầy đủ tư cách pháp nhân

Công ty TNHH 2 thành viên là gì:
>> xem thêm: thanh lap cong ty tai quan 3
Thành lập công ty TNHH 2 thành viên như thế nào ? Trước khi thành lập công ty bạn cần hiểu các bước tiến hành khi chuẩn bị thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau theo tỉ lệ góp vốn, số lượng từ hai thành viên trở lên và không vượt quá 50 thành viên . Trong công ty tnhh Các thành viên công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số vốn góp của mình trong công ty.Khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên phải có từ 02 thành viên sáng lập trở lên tham gia đứng tên sáng lập để thành lập công ty,Số lượng không quá 50.Công ty tnhh 2 thành viên sau khi thành lập công ty không có quyền huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu, nhưng có quyền tăng vốn điều lệ bằng cách kết nạp thêm thành viên, nâng vốn điều lệ.Các thành viên công ty tnhh có quyền mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong công ty .Bộ máy lãnh đạo của công ty cổ phần sau khi thành lập công ty gồm: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HDTV, Hội Đồng Thành viên,Ban kiểm soát.Sau khi thành lập công ty tnhh chính thức đi vào hoạt động và có đầy đủ tư cách pháp nhân

xem thêm: thanh lap cong ty tai quan 2