Gia đinh tôi đang có 1 ô o dự án chi đông cần bán gấp chuyển vào nam
Lo5 Ô 15, S =165m gia bán 16 tr/m
A i co nhu cầu liên hệ : Mss thanh 0972689986