LK 7 ô 15 giá 43 ký Viettra bao tên
LK 8 ô 37 giá 56 ký Viettra bao tên
lk 15 ô 47 giá 47 ký Viettra bao tên
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Lê Thúy 0904052105