CTY TNHH THIEÁT BÒ ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP QUAÂN PHAÏM
285 Ñieän Bieân Phuû, F07, Q03, Tp HCM.
CHUYEÂN KINH DOANH DAÂY CAÙP ÑIEÄN VAØ THIEÁT BÒ ÑIEÄN COÂNG NGHIEÄP. CAÀN TUYEÅN CAÙC VÒ TRÍ SAU :
1. 5 Nhaân vieân kinh Doanh :
Yeâu caàu : Toát nghieäp cao ñaúng hoaëc ñaïi hoïc, coù kinh nghieäm.
2. 5 Nhaân vieân baùn haøng (nam) :
Yeâu caàu : Toát nghieäp trung caáp.
3. 3 Kyõ sö cô khí :
Yeâu caàu : Kinh nghieäm 2 naêm.
4. 5 Coâng nhaân kyõ thuaät cô khí:
Yeâu caàu : Toát nghieäp trung caáp.
5. 3 Nhaân vieân giao haøng:
Yeâu caàu : Coù baèng laùi xe B2.
6. 2 Kyõ thuaät vieân:
Yeâu caàu : Autocad 3D, 2D.
7. 4 Keá toaùn baùn haøng:
Yeâu caàu : Toát nghieäp trung caáp, cao ñaúng, ñaïi hoïc.
Ø ÑIEÀU KIEÄN CHUNG: Khoâng nhaän öùng vieân ñang ñi hoïc.
Thôøi gian laøm vieäc töø 7H – 5H30
Löông thoaû thuaän
Noäp hoà sô: 285 Ñieän Bieân Phuû, P.7, Q.3.
ÑT : 08.39304952 – 0917 499 255 Ms Oanh.