1. Nhau thai cừu là gì?
link chi tiết:
http://www.hangchuan.vn/view/1471_nh...voi-phu-nu.htm