Thông tin thị trường đầu tư xây dựng,Kiến trúc, quy hoạch và xây dựng,Ngoại ngữ - Dịch thuật chuyên ngành đầu tư xây dựng,Ứng dụng CNTT, truyền thông trong đầu tư xây dựng,các lớp học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng....Tất cả có ở website www.nhaban9.com