Tiêu đề: LỚP IELTS CẤP TỐC TRONG 2 THÁNG HÈ

Nội dung:SUPERIOR INTENSIVE IELTS TRAINING 2014 SUMMER PROGRAM-Giảng viên từ trường UPC- Học 5 giờ một ngày, 6 ngày một tuần trong 8 tuần