Quy định đối với đăng ký xingiấy phép tư vấn du học


Tổ chức dịch vụ tư vấn du học gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; tổ chức sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận là: Ðược thành lập theo quy định pháp luật; có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học; có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại; người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ GD và ÐT cấp.


Xử phạt khi không có giấy phép tư vấn du học


Theo quy định tại điểm khoản 2, Điều 8 Nghị định 138/2013/NĐ-CP về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì hành vi tư vấn du học hoặc tư vấn tuyển sinh chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được cấp phép thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.


Thông tin chi tiết: Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học - Oceanlaw