Nhân dp chào đón năm mi 2011, Trường đào to Tr lý CEO cht lượng PIONEER kết hp cùng các đi tác chiến lược gim 20% hc phí Khoá 21: “TR LÝ CEO CHT LƯỢNG CAO 20% TING ANH” cho hc viên đăng ký trước ngày 30/1/2011.

THAM D


Lp Tr Lý Tng Giám Đc Cht Lượng Cao (20% Tiếng Anh)