TRUYỀN THÔNG GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP

Đối tượng học viên: Khóa học được thiết kế dành riêng cho các cán bộ quản lý và nhân viên có tham gia trực tiếp vào tiến trình phỏng vấn, tuyển chọn nhân viên của công ty
Thời lượng: Chương trình được thực hiện trong một ngày (7 giờ) và được tổ chức tại nơi có không gian mở, có khung cảnh thiên nhiên trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh
Số lượng học viên: Tối đa 50 người
Mục tiêu khóa học:

Chương trình được thiết kế nhằm mục đích giúp các nhân viên của Doanh nghiệp thấu hiểu và thể hiện 04 giá trị:
  • Cam kết dịch vụ tuyệt hảo bằng cách hoàn thành xuất sắc công việc và không ngừng gia tăng các giá trị; luôn hợp tác và hỗ trợ nhau trong công việc, đạt được mục tiêu, và tạo được ảnh hưởng tích cực cho công ty.
  • Không ngừng cải tiến và sáng tạo bằng cách có ý tưởng dẫn dắt và khả năng biến các ý tưởng thành hiện thực.
  • Chi phí hiệu quả
  • Phát triển con người bằng cách quản lý và lãnh đạo hiệu quả; và động viên được nhân viên.
Nội dung khóa học:
1. Tập họp & Chào mừng:
· Phát biểu của đại diện Doanh nghiệp
· Mục tiêu chương trình
· Kế hoạch chương trình
· Các nguyên tắc, quy ước trong các hoạt động và học tập

2. Thành lập đội:
· Phân chia …. nhân viên thành 04 nhóm
· Đặt tên 04 đội: Cam kết dịch vụ hoàn hảo, Không ngừng cải tiến và sáng tạo, Chị phí
· hiệu quả và Phát triển con người

3. Hình thành ý nghĩa của 4 giá trị và các hành vi ứng xử các Doanh nghiệp:
· 4 giá trị của Doanh nghiệp
· Các cách thức ứng xử, kỹ năng mà các Doanh nghiệp mong đợi

4. Xác nhận và công bố 04 Giá trị và Phẩm chất – Năng lực cốt yếu của nhân viên:
· 4 Giá trị
· Phẩm chất – Năng lực cốt yếu của nhân viên

5. Thể hiện 04 giá trị và các hành vi ứng xử:
· Áp dụng 4 giá trị và các hành vi được công bố vào trong thực tiễn

6. Tổng kết & khen thưởng:
· Cảm nghĩ của đại diện các phòng ban khi làm việc theo 4 Giá trị và các hành vi ứng xử
· Ý nghĩa và lợi ích của doanh nghiệp, của từng nhân viên, v.v… khi sống và làm việc theo 4 Giá trị và các hành vi ứng xử
· Công bố đội nhất, nhì, ba và khuyến khích
· Kết thúc

Phương pháp thực hiện:
Phương pháp chủ yếu là thông qua các loại hình hoạt động tạo sự tham gia chủ động và tự nhiên của nhân viên. Sau các hoạt động, nhân viên sẽ thảo luận có định hướng nhằm gíúp nhân viên tự thấu cảm và đưa ra những giá trị và hành vi cần thiết phù hợp với giá trị và hành vi của Doanh nghiệp.

Xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO VIỆT
456 – 458 Hai Bà Trưng – Phường Tân Định – Quận 1 – TP. HCM
Điện thoại: (08) 38 48 48 62 – Fax: (08) 38 48 48 61
Bùi Thị Huyền Trang - Điện Thoại: 0904 113 202
Email: trang.buithihuyen@vietleader.com.vn - Website: www.vietleader.com.vn