[START]Có nhiều bạn đã hỏi mình làm sao để chèn biểu tượng yahoo status vào google site mà khi click vào bỉu tượng đó sẽ suất hiện khung chát. Sau một thời gian tìm hiểu ( tương đối là lâu ^^ ) hôm nay mình đã thực hiện thành công, mừng quá viết bài chi sẻ cho các bạn.[/START]
[START]Đầu tiên các bạn cần một tiện ích có sắn của google site để chèn code mình không tài nào tìm được tiện ích đó trong thư viện nên bê nguyên code của nó cho các bạn chèn ^^ sướng hem?[/START]
[START]đầu tiên tại trình soạn thảo của google site các bạn chọn

[/START]
[START]<HTML>[/START][START]

sau đó paste đoạn code sau vào và lưu lại.[/START]


<img src="https://www.google.com/chart?chc=sites&amp;cht=d&amp;chdp=sites&amp;chl=% 5B%5BGoogle+Gadget%27%3D20%27f%5Cv%27a%5C%3D0%2710 %27%3D189%270%27dim%27%5Cbox1%27b%5CF6F6F6%27fC%5C F6F6F6%27eC%5C0%27sk%27%5C%5B%22Embed+gadget%22%27 %5D%27a%5CV%5C%3D12%27f%5C%5DV%5Cta%5C%3D10%27%3D0 %27%3D190%27%3D237%27dim%27%5C%3D10%27%3D10%27%3D1 90%27%3D237%27vdim%27%5Cbox1%27b%5Cva%5CF6F6F6%27f C%5CC8C8C8%27eC%5C%27a%5C%5Do%5CLauto%27f%5C&amp;s ig=kgyg0pIGOwrZ6xsSP-GkfhdafwU" igsrc="//jujo00obo2o234ungd3t8qjfcjrs3o6k-a-sites-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/ifr?url=http://www.gstatic.com/sites-gadgets/embed/embed.xml&amp;container=enterprise&amp;view=home&a mp;lang=vi&amp;country=ALL&amp;sanitize=0&amp;v=c1 5e9acfcda676ca&amp;libs=com.google.gadgets.analyti cs:core:dynamic-height:google.blog:opensocial-0.7:setprefs:skins:views&amp;mid=5&amp;parent=http s://sites.google.com/site/tevinclub/#up_embed_snippet=%3Cembed+xmlns%3D%22http://www.w3.org/1999/xhtml%22+height%3D%22240%22+name%3D%22obj1%22+plug inspage%3D%22http://www.macromedia.com/go/getflashplayer%22+src%3D%22http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.calendarmo4.swf%22+type%3D%22application/x-shockwave-flash%22+width%3D%22190%22+/%3E&amp;st=e%3DAIHE3cAs72XkhShpdpzA1M%252FIV8seXia W7EyxOM2FcYOZO1BUXu7W%252Fw1H%252BkQKCtghYfBKMIm9l QfoJt7AZrF9jBJODVCFUm7RlswJYlXPq29lOaspXk6PtkoLU8f Ns%252BZMgY60LxH7lGBS%26c%3Denterprise&amp;rpctoke n=1823184329326265872" type="ggs-gadget" props="height:240;igsrc://jujo00obo2o234ungd3t8qjfcjrs3o6k-a-sites-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/ifr?url=http#58//www.gstatic.com/sites-gadgets/embed/embed.xml&amp;container=enterprise&amp;view=home&a mp;lang=vi&amp;country=ALL&amp;sanitize=0&amp;v=c1 5e9acfcda676ca&amp;libs=com.google.gadgets.analyti cs#58core#58dynamic-height#58google.blog#58opensocial-0.7#58setprefs#58skins#58views&amp;mid=5&amp;paren t=https#58//sites.google.com/site/tevinclub/#35up_embed_snippet=%3Cembed+xmlns%3D%22http#58//www.w3.org/1999/xhtml%22+height%3D%22240%22+name%3D%22obj1%22+plug inspage%3D%22http#58//www.macromedia.com/go/getflashplayer%22+src%3D%22http#58//d.violet.vn/uploads/resources/495/0.calendarmo4.swf%22+type%3D%22application/x-shockwave-flash%22+width%3D%22190%22+/%3E&amp;st=e%3DAIHE3cAs72XkhShpdpzA1M%252FIV8seXia W7EyxOM2FcYOZO1BUXu7W%252Fw1H%252BkQKCtghYfBKMIm9l QfoJt7AZrF9jBJODVCFUm7RlswJYlXPq29lOaspXk6PtkoLU8f Ns%252BZMgY60LxH7lGBS%26c%3Denterprise&amp;rpctoke n=1823184329326265872;mid:5;scrolling:no;showBorde r:false;spec:http#58//www.gstatic.com/sites-gadgets/embed/embed.xml;view:home;width:190;" style="display:block;text-align:left;margin-right:auto;" class="igm" width="190" height="240">

[START]Tiếp theo đó các bạn vào cấu hình cho tiện ích và chèn code sau vào:

[/START]

[START]<a href="ymsgr:sendIM?TenNick">
<img border="0" src="http://opi.yahoo.com/yahooonline/u=TênNick/m=g/t=BieuTuong/l=us/opi.jpg">
</a>

[/START]

[START][START]Chú ý thay đổi phần màu đỏ đi là đc. Chúc các bạn thành công.[/START]
[START]Các biểu tượng yahoo status[/START][START]: Thay chữ

[/START]
[START]BieuTuong[/START][START]

bằng các số bên dưới ứng với biểu tượng mà bạn muốn

[/START]
[/START]

[START]
[/START]

[START][START][/START]

[/START]


https://sites.google.com/site/mangcapquangfpt