Phần mềm kế toán thương mại:- Quản lý Xuất - Nhập - Tồn hàng hoá, sản phẩm
Theo dõi bán hàng – công nợ phải thu khách hàng
Theo dõi mua hàng – công nợ phải trả nhà cung cấp
Theo dõi công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, mặt hàng, hoá đơn, hợp đồng …
Theo dõi doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng, đối tượng công nợ…
Chi phí mua hàng, tự động phân bố chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng…)
Theo dõi lãi, lỗ từng đối tượng, mặt hàng, hạn thanh toán phải trả, phải thu
Đưa ra các bảng kê bán hàng theo: ngày, mặt hàng, vụ việc, các kho, tài khoản, bộ phận, công trình sản phẩm
Bảng kê bán hàng có tiền chi phí theo từng mặt hàng?
Theo dõi nhập xuất tồn của từng hàng hoá, sản phẩm, kho
Tự động phân bổ, kết chuyển

Ngoài ra chúng tôi còn có các loại phần mề kế toán có phí và Phần mềm kế toán miễn phí khác như: Phần mềm quản lý doanh nghiệp, Phần mềm kế toán xây dựng,* Phần mềm kế toán quản trị , Phần mềm kế toán sản xuất , Phần mềm kế toán doanh nghiệp
PHAN MEM KE TOAN PHÂN HỆ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1. Chức năng
Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay, tiền thanh toán tạm ứng.
Phát hành và quản lý chứng từ thu, chi tiền mặt tại quỹ trên máy tính.
Theo dõi thu, chi, thanh toán và số dư tức thời của tiền mặt, tiền vay, tiền gửi ngân hàng (VNĐ và Ngoại tệ).

2. Cập nhật chứng từ
Phiếu thu tiền mặt.
Phiếu chi tiền mặt.
Giấy báo có (thu) ngân hàng.
Giấy báo nợ (chi) ngân hàng.
In phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, thanh toán TT, giấy báo có tự động trên máy.

3. Cung cấp các báo cáo
Bảng kê thu (chi) tiền mặt
Bảng tổng hợp thu, chi tiền mặt
Sổ tiền gửi ngân hàng
Bảng kê thu (chi) tiền gửi ngân hàng
Bảng kê số dư tiền gửi ngân hàng
Bảng tổng hợp thu, chi ngân hàng
Sổ chi tiết tài khoản
Sổ nhật ký chung (nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung)


Chi tiết xem tại:http://www.cnsvietnam.com/SanPham/Ph...3/Default.aspx