ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN 2012


định mức 1091, định mức xây dựng cơ bản 2012, định mức dự toán xây dựng công trình 2012, phần xây dựng 2012, định mức phần xây dựng 2012, đinh mức dự toán xây dựng công trình mới nhất 2012


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG - PHẦN XÂY DỰNG 2012


MUA SÁCH GỌI : 0909 880 382


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012


PHẦN XÂY DỰNG 2012


Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến…). Định mức dự toán (Phần xây dựng) được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất các nội dung của mức hao phí vật liệu, mức hao phí lao động, mức hao phí máy thi công.


Nhằm giúp các nhà đầu tư xây dựng kịp thời điều chỉnh Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26-12-2011 sửa đổi bổ sung Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dựng. Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:


“ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012 – PHẦN XÂY DỰNG”.


Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:


Phần I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng


Phần II. Công tác đào, đắp đất, đá, cát


Phần III. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi


Phần IV. Công tác làm đ­ường


Phần V. Công tác xây gạch đá


Phần VI. Công tác bê tông tại chỗ


Phần VII. Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn


Phần VIII. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ


Phần IX. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép


Phần X. Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác


Phần XI. Các công tác khác


Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012


ĐIỆN THOẠI MUA SÁCH : 0909 880 382