Công ty b?n dang c?n thiet ke nha tìm nh?ng không gian thiet ke nha dep d? th?c hi?n m?t nha dep s? ho?t d?ng?

Hãy mau nha d?n v?i công viên nu?c h? ban thiet ke tây. Chúng tôi dã có nha o co s? h? t?ng r?ng rãi, hi?n xay nha d?i, vì v?y chúng tôi thu?ng mau nha dep xuyên cho thue dia diem ban ve nh?m giúp các công ty th?c ban ve nha hi?n ho?t d?ng c?a h?

Dây kien truc là các d?ch v? thiet ke nha n?m trong nha viet d?ch v? cho thue dia diem game thiet ke c?a chúng tôi:

1. kien truc nha Thuê khu v?c sân kh?u noi that Trung tâm/Nhà hàng Sâm C?m/Qu?ng nha ong tru?ng La Mã/ Th?y Th? quán.

Ngoài nha pho "mùa v?" ho?t d?ng c?a Công nha cap 4 viên Nu?c, giá thuê bao thiết kế nhà g?m các d?ch v?: bàn biet thu và gh? d?i bi?u hàng d?u, nha biet thu ngu?n di?n, dù che n?ng, kien truc dep v? sinh, an ninh.

Trong thiet ke web "mùa v?" ho?t thiet ke nha dep d?ng c?a xay nha dep Công viên Nu?c, giá thuê nha vui bao g?m các d?ch v?: bàn trang tri nha và gh? d?i bi?u hàng nha xinh d?u, ngu?n di?n, dù che nha ong dep n?ng, v? sinh, an ninh. nha vuon Ngoài ra, khách hàng ph?i nha bep mua vé vào c?ng theo chính noi that dep sách giá vé c?a Công cau thang ty.

2. Thuê khu nha cao tang v?c sân kh?u M?t tr?i mau nha ong M?i.

Giá thuê nha 1 tang bao g?m các D?ch v?: bàn biet thu dep và gh? d?i bi?u hàng nha pho dep d?u, ngu?n di?n, dù che kieu nha dep n?ng,v? sinh, an ninh.

gia xay dung 3. Thuê phòng h?p VIP:

Giá mau nha pho thuê bao g?m các d?ch nha vuon dep v?: bàn và gh? d?i bi?u phong ngu dep phòng h?p có áo váy, ngu?n di?n, v? sinh, an ninh, âm thanh h?i th?o, ánh sáng, vé xe mi?n phí.

Công ty C? Ph?n D?ch V? Gi?i Trí Hà N?i - Công viên H? Tây

D?a ch?: 614 L?c Long Quân, qu?n Tây H?, Hà N?i.

Di?n tho?i: (84-4)37 184 222/ 3710 0957 / 37 184 193(119) - Fax: (84-4)37 184 190 - Email: info@congvienhotay.vn