acc bong led DGC char Kiều bong led gia re nữ cấp linh kien led 96.ngoài bong led ra còn 5 hành 10 thành và đồ linh tinh rất nhiều . giá PM yahoo kamizami_dn( bong led gia re ý quên cây cung lên 13 xịt về 7 rồi dame 458 )

+1 EXP