ĐỊNH MỨC CHIẾU SÁNG CÔNG CỒNG 2012
định mức xây xanh đô thị 2012, định mức chiếu sáng công cộng 2012, định mức xây lắp đường dây, lắp đặt trạm biến áp 2012, định mức cấp thoát nước 2012
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012 – PHẦN SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN, TRẠM BIẾN ÁP VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC(Cuốn 3)

Hệ thống chỉ tiêu định mức luôn được sử dụng để làm cơ sở lập đơn giá XD công trình, lập chi phí xây dựng và quản lý chi phí đầu tư XD công trình theo hướng đổi mới phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của mỗi nhà sản xuất, ở mỗi công trình XD khác nhau.

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa công trình xây dựng, quản lý đô thị, xây lắp đường dây tải điện, trạm biến áp và các công tác khác (cuốn 3) là Hệ thống các bộ định mức dự toán mức chi phí trong công tác sửa chữa CTXD; xây dựng công trình phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp; lắp đặt trạm biến áp; xây lắp đường dây tải điện và công tác quản lý đô thị… cho tất cả các loại hình công trình XD. Cụ thể là Bộ Công thương, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng đã ban hành những bộ định mức sau: CV số 1778,1781,1783/BXD-VP ngày 16-8-2007 Công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng; Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp ; Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình ;CV số 2271, 2272, 2273 và 2274/BXD-VP ngày 10-11-2008 công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Định mức duy trì cây xanh đô thị; Định mức duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; QĐ số 6060 và 6061/QĐ-BCT ngày 14-11-2008 Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt trạm biến áp và Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác Xây lắp đường dây tải điện; QĐ số 2289/QĐ-NLDK ngày 12-7-2005 Định mức dự toán lắp đặt thiết bị các công trình thủy điện; QĐ số 1977/QĐ-NLDKVngày 27-7-2004 Định mức chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao các công trình lưới điện; CV số 1487/BXD-KTTC ngày 12-7-2007 Định mức rà phá bom mìn, vật nổ; CV số 120/BNN-XD ngày 14-1-2008 định mức dự toán điều tra, khỏa sát và xử lý mối; QĐ số 1228/QĐ-BNN-ĐĐ ngày 2-6-2005 “Định mức dự toán công tác duy tu bảo dưỡng đê điều”; CV số 149/BNN-XD ngày 17-1-2008 định mức dự toán công tác đắp đập đất vùng triều ở đồng bằng sông Cửu Long

Nhằm giúp các cán bộ làm công tác lập dự toán, thanh quyết toán công trình, các cán bộ quản lý và các cá nhân làm công việc liên quan tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm được các quy định mới về các vấn đề trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

” ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012 – PHẦN SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN, TRẠM BIẾN ÁP VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC”(Cuốn 3)

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng; Phần II. Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp; Phần III. Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt trạm biến áp; Phần IV. Định mức dự toán chuyên ngành công tác xây lắp đường dây tải điện; Phần V. Định mức chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao các công trình lưới điện; Phần VI. Định mức dự toán xây dựng công trình phần truyền dẫn phát sóng truyền hình; Phần VII. Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Phần VIII. Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Phần IX. Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Phần X. Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; Phần XI. Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ; Phần XII. Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối; Phần XIII. Định mức lắp đặt thiết bị cho công trình thuỷ điện; Phần XIV. Định mức dự toán công tác duy tu bảo dưỡng đê điều; Phần XV. Định mức dự toán công tác đắp đập đất vùng triều ở đồng bằng sông Cửu Long.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 540 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012

(Có hóa đơn) Giao tận nơi

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân Tel: 0909 880 382

Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org

website: www.thongtinluatvn.com
ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP , ĐỊNH MỨC CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG 2012