Siêu Th? Bán Hàng Tr?c tuy?n D?ng C?p 9xwww.dangcap9x.com

Xin trân tr?ng gi?i thi?u s?n ph?m :

Click -->Máy chi?u laser chuyên nghi?p ch?t lu?ng cao M62Large size and portable design. High quality, professional and durable. Super bright and very beautiful red or green laser light. Most colorful dynamic twinkling patterns make your space full of mystery and fantasy. Equipped with a dimmer switch which allows you to gradually change the brightness of LED light. Used for animation laser show. Suitable for DJs, vi da Bands, Bars, Pubs, Clubs, roller skating rinks, DTV, family party etc. Good choice for fun and celebration.Package Details:Weight:2716.00 g

Size:28*24*15.7 cm

vi da

Package Includes:1 × M-62 Large and Colorful Professional Laser Stage Light

1 × User Manual----------------------------------

that lung

Click -->Máy chi?u laser chuyên nghi?p ch?t lu?ng cao M62Click --> Thông tin chi ti?t :Máy chi?u laser chuyên nghi?p ch?t lu?ng cao M62Click --> Giá bán :Máy chi?u laser chuyên nghi?p ch?t lu?ng cao M62Click --> Hu?ng d?n mua hàng và thanh toán : http://dangcap9x.com/help.htmlClick --> D?a ch? that lung mua hàng : http://dangcap9x.com/contact.htmlNh?m nâng cao ch?t lu?ng d?ch v? h? tr? khách hàng. Trong quá trình tu v?n, h? tr?

k? thu?t và mua hàng n?u b?n không hài lòng v? thái d? và ch?t lu?ng tu v?n vi da ca sau c?a nhân viên kinh doanh.

Vui lòng ph?n h?i vào Email :chamsockhachhang@dangcap9x.com ;

Mobile : 01669.666.000 . Ý ki?n c?a các b?n s? giúp chúng tôi nâng cao ch?t lu?ng d?ch v? h? tr?, tu v?n.N?u quý khách có nhu c?u cung c?p hàng hóa và d?ch v? ho?c tu v?n l?a ch?n s? d?ng s?n ph?m và d?ch v?, xin vui lòng liên h? v?i các d?i lý g?n nh?t ho?c tr?c ti?p t?i:

Siêu Th? Bán Hàng Tr?c Tuy?n D?ng C?p 9xwww.dangcap9x.com

Email : dangcap9x@dangcap9x.com----- *-----***-----*----Siêu Th? 1 :113 Luong Th? Vinh - Thái Nguyên vi da ca sauDi?n Tho?i : (0280)6.273.585 - 0915.160.382----- *-----***-----*----Siêu Th? 2: 252 Cao L? , Phu?ng 4, Qu?n 8 , TP H? Chí MinhDi?n Tho?i : (08).38.500.3760906.243.244 - 0936.243.244 - 0988.118.111Hotline : 0986.901.901 - 01669.666.000----- *-----***-----*-----Siêu Th? 3 : S? nhà 15A ngõ 155 D?ng Ti?n Dông - Qu?n D?ng Da - TP.Hà N?iDi?n tho?i : (04).62.555.553 - 0974.350.345Hotline : 0989.590.590

----- *-----***-----*-----Siêu Th? 4 : TP. Dà N?ng s?p khai truong----- *-----***-----*----Hotline : 0989.590.590 - 0986.901.901 - 01669.666.000