* MÀNG KÍNH : VIỆT NAM
khổ (3,2m x 2,5m)
khổ (7,2m x 1,7m)
khổ 2,2m x 2,7m)
khổ (4,2 x 1,4m)
Dầy 150micron

Màng kính:
Dầy 150Micron, khổ (3,2m x 100m)
Dầy 150Micron, khổ (3,7m x 100m)
Dầy 150Micron, khổ (4,2m x 100m)
Dầy 150Micron, khổ (6m x 100m)
Dầy 150Micron, khổ (8m x 100m)
Dầy 150Micron, khổ (2,2m x 100m)

Xuất xứ: ISARENL

Xinvui lòng liên hệ
Vũ Minh
ĐT:0978791394 / 043 6830461/ 0989735295
www.luoinongnghiep.com
wwww.thietbinongnghiep.net