biểu thuế xuất nhập khẩu 2012, xnk năm 2012
Ngày 14-11-2011, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 157/2011/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất
khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư có hiệu lực thi
hành từ ngày 1-1-2012 (Biểu thuế 2012).
So với danh mục Biểu thuế hiện hành, Biểu thuế 2012 có nhiều điểm thay đổi do thực hiện theo
Danh mục hài hòa và mô tả mã hóa hàng hóa phiên bản 2012 của Tổ chức Hải quan thế giới và
của các nước ASEAN (gọi tắt là Danh mục AHTN2012). Điểm thay đổi lớn nhất của danh mục
Biểu thuế 2012 là mã số hàng hóa theo 8 chữ số (trước đây là 10 chữ số) dẫn đến số lượng
dòng thuế đã tăng 1.258 dòng so với danh mục AHTN 2007 và tăng 336 dòng thuế so với danh
mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành của Việt Nam. Cụ thể như sau:
- Bổ sung thêm một số phân nhóm mới, mặt hàng mới quan trọng trong thương mại quốc tế;
định danh các loại hóa chất, chất bảo vệ thực vật, các chất làm suy giảm tầng ozone. Số dòng
thuế phát sinh chủ yếu tập trung vào các Chương: Chương 3, Chương 39, Chương 62, Chương
84, Chương 85, Chương 87