Toi dang can tien nen ban gap CHCC Vien Bong
Tang 5, s :76 m2
Gia 17,5
Lien he : 0917921088