D#7920; �N 0E > 0E

ECO VILLAGE D#7920; �N #272;#7844;T N#7872;N #272;� C� S#7892; #272;#7886; - ECO VILLAGE #272;#7875; #273;�n #273;#7847;u h�nh th#7913;c an c#432; m#7899;i c#7911;a ng#432;#7901;i d�n c#361;ng nh#432; #273;�p #7913;ng nhu c#7847;u du l#7883;ch, ngh#7881; d#432;#7905;ng, Ch#7911; #273;#7847;u t#432; #273;� #273;#7847;u t#432; v� #273;#432;a ra th#7883; tr#432;#7901;ng d#7921; �n L�ng sinh th�i du l#7883;ch 13 ECO VILLAGE. #272;�y l� d#7921; �n m#7899;i mang t�nh #273;#7897;c #273;�o v� duy nh#7845;t hi#7879;n nay tr�n th#7883; tr#432;#7901;ng b#7845;t #273;#7897;ng s#7843;n #273;#432;#7907;c r#7845;t nhi#7873;u ng#432;#7901;i quan t�m v� y�u th�ch. HOT LINE 0909 78 79 38

V#7882; TR� D#7920; �N

- S�t t#7881;nh l#7897; 10 #273;ang m#7903; r#7897;ng l�n 60 m: (c#7917;a ng#7887; ph�a T�y c#7911;a TPHCM #273;i Long An) n#7889;i TT #272;#7913;c H�a #273;#7871;n QL1A (11 km), Ph� L�m (15 km) #273;#7871;n Q6, Q11, Q5.

- Gi�p ranh TP. HCM (qua c#7847;u k�nh X�ng).

- Li#7873;n k#7873; tuy#7871;n #273;#432;#7901;ng th#7911;y k�nh An H#7841; n#7889;i v#7899;i s�ng V�m C#7887; #272;�ng (4 km) #273;#7871;n c#7843;ng Bourbon, thu#7853;n ti#7879;n cho vi#7879;c v#7853;n chuy#7875;n h�ng ho�, v#7853;t t#432; t#7915; KCN #273;#7871;n c�c C#7843;ng, c�c t#7881;nh l�n c#7853;n v� Campuchia.

- Li#7873;n k#7873; tuy#7871;n #273;#432;#7901;ng V�nh #273;ai 3 k#7871;t n#7889;i v#7899;i #273;#432;#7901;ng Xuy�n � (QL22), #273;#432;#7901;ng H#7891; Ch� Minh, QL1A.

- Li#7873;n k#7873; tuy#7871;n #273;#432;#7901;ng Tr#7847;n #272;#7841;i Ngh#297;a d#7877; d�ng k#7871;t n#7889;i #272;#7841;i l#7897; V� V#259;n Ki#7879;t (#272;�ng T�y) xuy�n trung t�m TPHCM (17 km ~ 20 ph�t) #273;#7871;n qu#7853;n 2 qua h#7847;m Th#7911; Thi�m; k#7871;t n#7889;i cho thuê chung cư 88 láng hạ #273;#432;#7901;ng cao t#7889;c SG 13 Trung L#432;#417;ng (3 km)

- Li#7873;n k#7873; c�c khu #273;� th#7883; m#7899;i: Ecity T�n #272;#7913;c (348 ha), Sing Vi#7879;t (300 ha), Nam Long (355 ha), Happy Land (338 ha), #272;H T�n T#7841;o (100 ha) 26

- Li#7873;n k#7873; c�c t#7881;nh l#7897; quan tr#7885;ng c#7911;a Long An: 825 (#273;i t#7881;nh l#7897; 10), 830 (#273;i B#7871;n L#7913;c), 26 -V#7899;i #273;i#7875;m nh#7845;n l� h#7891; sinh th�i th#417; m#7897;ng r#7897;ng h#417;n 15 ha n#7857;m ngay trung t�m d#7921; �n. khu dan cu cho thuê chung cư 88 láng hạ Eco Village h#7897;i t#7909; #273;#7847;y #273;#7911; c�c ti#7879;n �ch hi#7879;n #273;#7841;i nh#432; trung t�m th#432;#417;ng m#7841;i, tr#432;#7901;ng h#7885;c, c�ng vi�n, khu du l#7883;ch picnic, nh� h�ng, b#7871;n du thuy#7873;n, khu th#7875; thao gi#7843;i tr� d#432;#7899;i n#432;#7899;c, 26..

QUI M� T#7892;NG TH#7874; TO�N KHU ECO VILLAGE

-D#7921; �n n#7857;m trong t#7891;ng th#7875; quy ho#7841;ch 302 ha, trong #273;� 202 ha khu c�ng nghi#7879;p, 100 ha khu d�n c#432;, #273;#432;#7907;c quy ho#7841;ch th�nh c�c khu bi#7879;t l#7853;p.

-Bao g#7891;m c�c h#7841;ng m#7909;c: nh� ph#7889;, bi#7879;t th#7921;, c�c ti#7879;n �ch nh#432; h#7891; sinh th�i 15ha, khu vui ch#417;i gi#7843;i tr�, trung t�m th#432;#417;ng m#7841;i, tr#432;#7901;ng h#7885;c Qu#7889;c t#7871;, nh� tr#7867;, y t#7871;, 26.

M#7897;t s#7889; lo#7841;i di#7879;n t�ch #273;i#7875;n h�nh:

N#7873;n nh� ph#7889; : 5 X 16, 5 X 20, 6 X 17.5, 6 X 19

N#7873;n nh� bi#7879;t th#7921; : 10 X 17, 15 x 30

H#7879; th#7889;ng giao th�ng n#7897;i khu:

V#7899;i t#7893;ng chi#7873;u d�i g#7847;n 30 km, tr#7843;i nh#7921;a b� t�ng n�ng, ch#7883;u t#7843;i cao, #273;#432;#7907;c k#7871;t chung cư cho thuê quận đống đa n#7889;i v#7899;i h#7879; th#7889;ng giao th�ng ngo#7841;i vi th�ng qua T#7881;nh l#7897; 10.

C�c tuy#7871;n #273;#432;#7901;ng trong khu d#432; �n c� l#7897; gi#7899;i t#7915; 14m ; 16m ; 20m; 30m ; 50m #273;#432;#7907;c qui ho#7841;ch h#7907;p l�, c� gi#7843;i c�y xanh ng#259;n c�ch, v#7881;a h� th�ng tho�ng t#7841;o th�nh h#7879; th#7889;ng giao th�ng n#7897;i b#7897; li�n ho�n.

H#7879; th#7889;ng h#7841; t#7847;ng kF9 thu#7853;t : - H#7879; th#7889;ng #273;i#7879;n c�ng nghi#7879;p, h#7879; th#7889;ng tho�t n#432;#7899;c m#432;a, tho�t n#432;#7899;c th#7843;i, h#7879; th#7889;ng th�ng tin li�n l#7841;c, PCCC 26 #273;#432;#7907;c #273;#432;a #273;#7871;n t#7853;n h�ng r�o c�c nh� m�y, #273;#7911; kh#7843; n#259;ng #273;�p #7913;ng nhu c#7847;u ho#7841;t #273;#7897;ng s#7843;n xu#7845;t kinh doanh v� sinh ho#7841;t trong to�n L�ng sinh th�i du l#7883;ch ECO VILLAGE.

- #272;#7863;c bi#7879;t ngu#7891;n n#432;#7899;c s#7841;ch #273;#432;#7907;c d#7851;n v#7873; t#7915; Tp.HCM do ch�nh C�ng ty CP #272;T XD T�n #272;� #273;#7847;u t#432; h#7879; th#7889;ng #7889;ng d#7851;n v#7899;i chung cư cho thuê quận đống đa c�ng su#7845;t l#7899;n, #273;#7911; cung #7913;ng nhu c#7847;u c#7911;aL�ng sinh th�i du l#7883;ch ECO VILLAGE v� c�c Khu l�n c#7853;n. LI�N K#7870;T V�NG C#7910;A L�NG SINH TH�I DU L#7882;CH ECO VILLAGE : TI#7878;N �CH V� #272;#7862;C #272;I#7874;M C#7910;A L�NG SINH TH�I DU L#7882;CH ECO VILLAGE :

Ng#7855;m b�nh minh tr�n m#7863;t h#7891; m#7895;i s�ng

Th#432; gi�n bu�ng c�u bu#7893;i chi#7873;u t�

N#417;i b#7841;n qu�n #273;i m#7885;i lo toan #273;#7875; t#7853;n h#432;#7903;ng cu#7897;c s#7889;ng

H�y th#432;#7903;ng th#7913;c thi�n nhi�n ngay tr#432;#7899;c c#7917;a nh� m�nh V#7899;i #273;i#7875;m nh#7845;n l� h#7891; chung cư 88 láng hạ cho thuê sinh th�i th#417; m#7897;ng r#7897;ng h#417;n 15 ha n#7857;m ngay trung t�m d#7921; �n. L�ng sinh th�i du l#7883;ch 13 Eco Village h#7897;i t#7909; #273;#7847;y #273;#7911; c�c ti#7879;n �ch hi#7879;n #273;#7841;i nh#432; trung t�m th#432;#417;ng m#7841;i, tr#432;#7901;ng h#7885;c, c�ng vi�n, khu du l#7883;ch picnic, nh� h�ng, b#7871;n du thuy#7873;n, khu th#7875; thao gi#7843;i tr� d#432;#7899;i n#432;#7899;c, 26.. B�n c#7841;nh #273;�, Ch#7911; #273;#7847;u t#432; #273;� thu� #273;#417;n v#7883; t#432; v#7845;n thi#7871;t k#7871; TDL (Ph�p) #273;#7843;m nh#7853;n vi#7879;c thi#7871;t k#7871; nh�, trong #273;� t#7853;n d#7909;ng t#7889;i #273;a �nh s�ng, gi� #273;#7875; t#7841;o n�n nh#7919;ng c#259;n nh� th�n thi#7879;n v#7899;i m�i tr#432;#7901;ng v� ti#7871;t ki#7879;m n#259;ng l#432;#7907;ng.

H#7891; sinh th�i Eco Village Gi#7901; #273;�y, ng#432;#7901;i d�n th�nh ph#7889; #273;� c� th#7875; ch#7885;n cho m�nh m#7897;t t#7893; #7845;m c#361;ng nh#432; m#7897;t n#417;i ngh#7881; d#432;#7905;ng h�ng ng�y m� kh�ng ph#7843;i #273;i xa. #272;�y c#361;ng l� #273;#7883;a ch#7881; h#7845;p d#7851;n cho c�c nh� #273;#7847;u t#432; v#7873; d#7883;ch v#7909;, du l#7883;ch, ngh#7881; d#432;#7905;ng, nh� h�ng, kh�ch s#7841;n 26 nh#7845;t l� khi khu v#7921;c h#7891; sinh th�i ch�nh th#7913;c #273;#432;a v�o khai th�c th#432;#417;ng m#7841;i, vi#7879;c #273;#7847;u t#432; kinh doanh #7903; #273;�y ch#7855;c ch#7855;n s#7869; #273;em l#7841;i hi#7879;u qu#7843; cao. H#417;n n#7919;a, c#432; d�n t#7841;i #273;�y s#7869; #273;#432;#7907;c h#432;#7903;ng nh#7919;ng #432;u #273;�i khi s#7917; d#7909;ng c�c ti#7879;n �ch nh#432; b#7871;n du thuy#7873;n, nh� h�ng th#7911;y chung cư 88 láng hạ cho thuê t#7841;, c�u c� gi#7843;i tr� 26

L�ng sinh th�i du l#7883;ch Eco Village L�ng sinh th�i du l#7883;ch 13 Eco Village t�m #273;#7855;c v#7899;i th�ng #273;i#7879;p 1CS#7889;ng C�ng Thi�n Nhi�n 1D. Trong t#432;#417;ng lai L�ng sinh th�i du l#7883;ch 13 Eco Village s#7869; l� m#7897;t thi�n #273;#432;#7901;ng an c#432; v� ngh#7881; d#432;#7905;ng l� t#432;#7903;ng m� b#7845;t kF3 ai c#361;ng m#417; #432;#7899;c. C�ng vi�n C�u c� gi#7843;i tr� B#7871;n du thuy#7873;n Nh� h�ng th#7911;y t#7841; C�C LO#7840;I DI#7878;N T�CH:

- NH� PH#7888; 5m x 16m

- NH� PH#7888; 5m x 20m

- NH� PH#7888; 6m x 17.5m

- NH� PH#7888; 6m x 19m

- Bi#7878;T TH#7920; 9.5m x 17.5m

- Bi#7878;T TH#7920; 10m x 17.5m

PH#431;#416;NG TH#7912;C THANH TO�N : 8 #273;#7907;t trong 18 th�ng

- #272;#7907;t 1: 30% Ngay khi k� h#7907;p #273;#7891;ng

- #272;#7907;t 2: 20% sau 3 th�ng k#7875; t#7915; ng�y k� h#7907;p #273;#7891;ng

- #272;#7907;t 3: 15% sau 5 th�ng k#7875; t#7915; ng�y k� h#7907;p #273;#7891;ng

- #272;#7907;t 4: 10% sau 7 th�ng k#7875; t#7915; ng�y k� h#7907;p #273;#7891;ng

- #272;#7907;t 5: 10% sau 9 th�ng k#7875; t#7915; ng�y k� h#7907;p #273;#7891;ng

- #272;#7907;t 6: 5% sau 12 th�ng k#7875; t#7915; ng�y k� h#7907;p #273;#7891;ng

- #272;#7907;t 7: 5% sau 15 th�ng k#7875; t#7915; ng�y k� h#7907;p #273;#7891;ng

- #272;#7907;t 8: 5% Khi b�n giao Gi#7845;y ch#7913;ng nh#7853;n QSD#272;. H�NH #7842;NH TH#7920;C T#7870; D#7920; �N

H#7840; T#7846;NG #272;� HO�N THI#7878;N 90%

H#7890; SINH TH�I L#7898;N NH#7844;T KHU V#7920;C MI#7872;N NAM (15ha) LI�N H#7878; NGAY #272;#7874; C� XU#7844;T CHON V#7882; TR� VIP

HOTLINE 0909 78 79 38 tag : #273;#7845;t n#7873;n t�n #273;� , dat nen tan #273;o , #273;#7845;t n#7873;n t�n #273;� , dat nen tan #273;o,#273;#7845;t n#7873;n t�n #273;� , dat nen tan #273;o,#273;#7845;t n#7873;n t�n #273;� , dat nen tan #273;o,#273;#7845;t n#7873;n t�n #273;� , dat nen tan #273;o , kdc tan do , tan do , kdc t�n #273;� , t�n #273;� ,, kdc tan do , tan do , kdc t�n #273;�, t�n #273;� ,, kdc tan do , tan do , kdc t�n #273;� , t�n #273;� ,, kdc tan do , tan do , kdc t�n #273;� , t�n #273;� ,eco village,eco village,lang sinh thai eco village, ECO VILLAGE,ECOVILLAGE,du an eco village,eco village,eco village,kdc eco village,