Tư vn trc tuyến s dng th quc tế an toàn và hiu qu[i]- Tôi thường xuyên s dng th Visa ca ngân hàng Eximbank đ thanh toán và cũng thường xuyên mua hàng online. Khi mua sm online thì phi nhp s th, tên ch th, ngày hết hn và s CVV. Khi trao th cho các nhân viên đ h cà vào máy thanh toán, h hoàn toàn có th ghi li thông tin th ca tôi đ s dng cho mc đích mua hàng hóa online mà tôi không th biết được. Vy đ an toàn ca th tín dng có đm bo không? (Nguyn Tín Quang, 32 tui, TP HCM) [/i]

- Bà Đng Tuyết Dung: Giao dch thanh toán qua Internet thông thường đu s dng các thông tin nm trên b mt th đ xác thc khách hàng. Điu này dn ti ri ro cho ch th vì các thông tin này có th b l nếu ch th không có ý thc t bo mt thông tin trên th. Do đó các ngân hàng đu đưa ra khuyến cáo cho ch th cn bo mt thông tin th đc bit là thông tin s CVV2 được in mt sau th.
Mt trong các khuyến cáo này là trong quá trình thanh toán ti các đơn v chp nhn th, ch th phi yêu cu thu ngân ca đơn v thc hin thao tác thanh toán trước mt mình và nhn li th ngay sau khi hoàn tt giao dch thanh toán, không được đ thu ngân cm th đi thanh toán ch khác. Điu này không nhng dn ti kh năng b ăn cp thông tin trên b mt th, mà còn có th b ăn cp thông tin trên di băng t ca th dn ti hu qu là th b làm gi.
Riêng đi vi giao dch thanh toán qua Internet, đ tăng cường tính bo mt cho giao dch, t chc th quc tế như Visa/MasterCard đã đưa ra các ng dng bo mt mi được gi là Verified by Visa/MasterCard Secured Code. ng dng này đòi hi ch th phi nhp thêm 1 mt khu ca riêng mình trong quá trình thanh toán. ng dng này mi nên hin nay ti Vit Nam, mi ch có 1 s ít NH nước ngoài áp dng. Cũng ging như s PIN khi rút tin ti ATM, ch th cũng phi t bo mt mt khu này. Techcombank d kiến năm 2012 s áp dng ng dng này cho các dòng sn phm th quc tế.
[i]- Tôi nghe thông tin tt c các ngân hàng s chuyn đi sang th chip (hay th EMV) thay cho th t hin ti. Nhưng khi thanh toán online, tôi thy th t và th chíp cũng đu ch dùng s th, ngày hết hn và security code. Vy th EMV có an toàn hơn th t khi s dng thanh toán trên Internet không? Xin cm ơn (Nguyen Nhat Binh, 36 tui) [/i]

- Bà Nguyn Tú Anh: Trong môi trường thanh toán online, th t và th chip đu ch dùng s th, ngày hết hn và s CVV cho nên có th nói rng, th t và th chip có tính bo mt là như nhau trong điu kin hin nay. Ti môi trường online, th vt lý không xut hin nên con chip bo mt gn trên th chip hay th EMV không phát huy tác dng. Ngân hàng s dùng nhng phương thc bo mt khác như OTP (one time password) hoc 3D Secure đ h tr khách hàng và đơn v bán hàng. Th chip và th EMV ch phát huy tác dng bo mt cao khi dùng ti ATM và POS