CHUONG TRÌNH KHUYEN MÃI XUÂN 2012: "HE THONG MY WIFI INTERNET, HE THONG CAMERA QUAN SÁT AN NINH, HE THONG BÁO ÐONG CHONG ÐOT NHAP" ÐEN VOI MOI NHÀ VOI CHAT LUONG, TIEN ÍCH, CÔNG NGHE TIÊN TIEN NHAT & CHUONG TRÌNH BAO TRÌ TRON GÓI CÁC HE THONG CAMERA, BÁO ÐONG CHONG ÐOT NHAP

I. HE THONG MY INTERNET WIFI ANYWHERE, ANYTIME HOÀN HAO NHAT HIEN NAY, CÔNG NGHE NAM 2012.

Tu nay ban không phai lo lang khi di công tác, di trên xe cá nhân, di du lich dài ngày, di picnic hoac den nhung noi mà internet cáp truyen dan tín hieu internet truyen thong chua the den duoc hay nhung bat tien cua các thiet bi USB 3G, moi lan su dung phai cam vào máy tính, phai cài chuong trình, ... không the chia se cho moi nguoi cùng su dung, .... Thiet bi My wifi internet se giúp chúng ta vuot qua nhung rào can dó mot cách ngoan muc góp phan vào su thành công cua chúng ta.
Ung dung: Cac can ho trong chung cu, Xe oto, Xe dich vu du lich - van tai hanh khach chat luong cao, ca nhan, nhom cong tac - picnic, tau lua, khu vuc chua co cap truyen dan tin hieu internet,...

BO KIT SAN PHAM GIÁ: $145 (Mot tram bon muoi lam dollars)
- Thoi gian bao hành: 12 tháng
- Thiet bi có cau trúc & van hành nhu mot router Wifi thong thuong, thiet bi da phuong tien
- Kha nang chiu duoc sét lan truyen 4000V
- Bang thông phát sóng wifi 300Mp (thiet bi tuong duong 54Mp)
- Tích hop 4 cong LAN dùng cho nhung máy tính khong có bo thu phat Wifi
- So máy tính ket noi tuy thích.
- Thiet bi duoc tang kèm USB & Bo Sim card 3G kèm chuong trình khuyen mãi hien hanh cua các mang: VIETTEL; MOBILE; VINAPHONE

II. HE THONG CAMERA GIÁM SÁT & GHI HÌNH KTS AN NINH HOÀN HAO, CÔNG NGHE MOI NHAT

He thong khuyen mãi tron gói chi còn: $498 (Bon tram chín muoi tám Dollars My) - Made in Japan/Taiwan
He thong Bao gom:
- He thong ghi hình KTS 4 kênh quan sát qua man Lan/Wan/Internet công nghe H264 moi nhat
+ Có the quan lý truc tiep bang nhieu màn hình tivi, quan lý tu xa bang máy tính, laptop, Iphone.
+ Có the tích hop báo dong chong dot nhap, Có the xu ly du lieu truc tiep & tu xa qua internet là co so chung cu cho co quan chuc nang khi can, Có the nâng cap, mo rong he thong vô han trong tuong lai
+ Có the quan lý da diem có nghiã tu 1 noi quan lý tap trung tat ca các noi còn lai bang phan mem chuyên dung & hoàn toàn mien phí dính kèm.
- 4 camera màu hong ngoai quan sát Ngày/dêm, Vo hop kim tiêu chuan quoc te IP66.
- Dung luong o cung HDD500Gb, ghi hình duoc 15 - 34 ngày tuy thuoc vào tuy chon tinh chinh chat luong hình anh & toc do ghi hình. Có the nâng cap o cung luu tru lên 2TB de tang thoi gian luu hình tu 60-120 ngày.
- Bo nguon cho các camera.
- Các thiet bi phu kien: 40 mét dau tiên Cáp nguon, tín hieu, phu kien,...
III. CHUONG TRÌNH BAO TRÌ TRON GÓI CÁC HE THONG CAMERA, BÁO ÐONG CHONG ÐOT NHAP,... 2.400.000 (vnd)/1nam
- Bao tri dinh ky 1 lan/thang (theo lich bieu da duoc xay dung truoc).
- Xu ly cac su co phat sinh dot xuat cho he thong ngoai kha nang xu ly cua quy khach hoan toan mien phi, thoi gian phuc vu cu the nhu sau: 8gio - 20gio moi ngay tu thu 2 - thu 7
- Cac ngay nghi nhu: Chu nhat, ngay le do truong hop cap thiet chung toi van cung cap dich vu Xu ly cac su co phat sinh dot xuat cho he thong ngoai kha nang xu ly cua quy khach nhung Quy khach phai thanh toan them phan dich vu phu troi 150.000 (vnd)/1 lan xu ly

Thanks & Best regard
Phan Minh Duc
Mobile: 0918 474 624
E-Mail : ducphan@antinco.com.vn
Messenger online: minhduc577@yahoo.com
================================================== ============================
ANTINIndustrial Technology Co., ltd.
Add : 212B/10 Nguyen Trai, Ward. Nguyen Cu Trinh, Dist. 1, HCMC, VN
Tel : (84.8) 3837 6388 - Fax: (84.8) 3837 3605
Trung Tâm cham sóc khách hàng & Hotlines: (84.8) 3838 6947 - Card & Support Customers Online 24/7
Email: sales-antinco@vnn.vn
Web : www.antinco.com.vn; www.antinco.com