Samsung B2710 Xcover

Samsung B2700 xcover l� #273;i#7879;n tho#7841;i ch#7889;ng n#432;#7899;c, ch#7889;ng va #273;#7853;p r#7845;t ti#7879;n d#7909;ng v� kh#7887;e kho#7855;n, tuy nhi�n nh� s#7843;n xu#7845;t v#7851;n khuy#7871;n c�o r#259;ng kh�ng n�n ng�m trong n#432;#7899;c qu� l�u, nh#7845;t l� khi s#7917; d#7909;ng c�c ch#7913;c n#259;ng c#7911;a m�y ( nh#432; #273;�m tho#7841;i) v� n#7871;u th�o m#7903; m�y kh�ng #273;�ng c�ch s#7869; l�m thu mua phe lieu cho m�y b#7883; ng#7845;m n#432;#7899;c

Ch#7889;ng n#432;#7899;c v� ch#7889;ng b#7909;i (ch#7913;ng nh#7853;n IP67)

B#7843;o v#7879; ch#7889;ng va #273;#7853;p v� ch#7889;ng x#432;#7899;c(m#7863;t k�nh kh�ng x#432;#7899;c)

thu mua phe lieu B�n ph�m l#7899;n v� l#7891;i d#7877; b#7845;m.

C� ch#7913;c n#259;ng La B�n v� google maps.

Samsung Xcover B2710 c� ch#7881; s#7889; ch#7889;ng ch#7883;u IP67 ngh#297;a l� c� kh#7843; n#259;ng ch#7889;ng b#7909;i ho�n to�n v� c� kh#7843; n#259;ng thu mua phe lieu tphcm ch#7883;u n#432;#7899;c #7903; #273;#7897; s�u d#432;#7899;i 1m trong v�ng 30 ph�t.Scratch Shock Protector (ch#7889;ng x#432;#7899;c m�n h�nh)#272;#432;#7907;c thi#7871;t k#7871; cho m#7897;t cu#7897;c s#7889;ng n#259;ng #273;#7897;ng,m�n h�nh B2710 c� #273;#7897; c#7913;ng 4H gi�p tr�nh #273;#432;#7907;c c�c v#7871;t tr#7847;y khi leo n�i ho#7863;c thu mua phe lieu tphcm c#7885; x�t v#7899;i ch�a kho� trong bal�.thu mua phe lieu gia caoB�n ph�m l#7899;n v� l#7891;iC�c n�t b#7845;m l#7899;n v� l#7891;i tr�n b�n phi�m #273;i#7879;n tho#7841;i gi�p thao t�c d#7877; d�ng h#417;n v#7899;i #273;#7897;c ch�nh x�c cao ngay c#7843; khi d�ng bao tay c#7891;ng k#7873;nh.X� h#7897;i di #273;#7897;ngB#7841;n s#7869; kh�ng bao gi#7901; m#7845;t ph#432;#417;ng h#432;#7899;ng nh#7901; c� La b�n v� b#7843;n #273;#7891; Google Maps.

Vi#7879;c hu#7927; thu mua phe lieu gia cao b#7887; ti#7871;ng #7891;n v� t�nh n#259;ng loa l#7899;n gi�p b#7841;n nghe #273;#432;#7907;c cu#7897;c n�i chuy#7879;n #273;i#7879;n tho#7841;i to v� r� r�ng, ngay c#7843; trong m�i tr#432;#7901;ng #7891;n �o.

Gi� b�n : 2200.000 VN#272;

B#7843;o h�nh 12 th�ng

http://banhangtructuyen.vnHotline: 0972.62.0000 - 0169.459.8888

Tr#7909; s#7903;: S#7889; 141 L#432;#417;ng Th#7871; Vinh- Thanh Xu�n - H� N#7897;i. Tel:04.66 75 92 95

C#417; s#7903; 1: S#7889; 53 #272;#432;#7901;ng Xu�n Th#7911;y, C#7847;u Gi#7845;y, H� N#7897;i.Tel: 04.66 54 86 00

C#417; s#7903; 2: S#7889; 253 Tr#432;#417;ng #272;#7883;nh, Ho�ng Mai, H� N#7897;i. Tel: 04.6296 9006