Căn c Ngh đnh s 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 ca Chính ph v vic giám sát và đánh giá d án đu tư”; Thông tư s 23/TT-BKH ngày 13/12/2010 ca B Kế hoch và Đu tư Quy đnh điu kin năng lc ca t chc và cá nhân thc hin tư vn đánh giá d án đu tư, đã quy đnh: k t ngày 01 tháng 9 năm 2011 các t chc, cá nhân tham gia tư vn đánh giá d án đu tư bt buc phi có Chng ch đào to Bi dưỡng nghip v đánh giá d án đu tư.

VIN QUN LÝ ĐÀO TO VÀ DY NGH.(ENTERSC)
Đa ch: S.12 T.18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886

THÔNG BÁO

1. Mục đích


Trang bị những kiến thức về giám sát và đánh giá dự án đầu tư và cấp chứng chỉ để đủ điều kiện hành nghề tư vấn giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 113/2009/NĐ-CP.

2. Đối tượng học:
.

Các tổ chức và cá nhân trong v
à ngoài nước thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm:
- Tổ chức, cá nhân làm tư vấn lập dự án đầu tư.
- Cán bộ tham gia công tác quản l
ý dự án đầu tư.
- Cán bộ làm công tác thẩm định và đánh giá dự án giúp cơ quan có thẩm quyền quyết định, phê duyệt dự án đầu tư.
- Cán bộ làm công tác thẩm định và đánh giá dự án trong các tổ chức tài chính, ngân hàng.


3. Giảng viên

Các giảng viên nguyên là lãnh
đạo và chuyên viên giầu kinh nghiệm đã và đang công tác tại Vụ Giám sát và Thẩm định dự án đầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Nội dung

Chương tr
ình theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư, bao gồm các chuyên đề sau:
Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư
Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư
Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên
Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác
Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư
Chuyên đề 6: Tr
ình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

5. Địa điểm và học phí:.

- Học phí: 1.000.000 đồng/học viên (Đ
ã bao gồm: học phí, tài liệu, tiệc trà)

6. Chứng chỉ:

Kết thúc mỗi khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ “Đánh giá dự án đầu tư

Xin trân trọng cảm ơn!


Nội dung chương trình và các lớp khác mời bán kính vào.đường linh để xem chi.tiết:
Mọi chi tiết xin liên hê: VIỆN QUẢN Ý.ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ (ENTERSC)
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886 Email: entersc.hn@gmail.com

Viện nhận tổ chức đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công công trình, kỹ sư định giá, an toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp. Ngoài các chương trình trên, Viện thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork, Kỹ năng giao tiếp, tổ chức hội nghị, hội thảo…; Quản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư v.v… cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.

Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Đào tạo Nghiệp vụ quản trị kho hàng
Đào tạo Quản trị Kho hàng
Quản trị kho hàng
Học Nghiệp vụ Quản trị kho hàng
Quản trị kho hàng
Đào tạo kiến thức bất động sản
Bồi dưỡng kiến thức bất động sản
Đào tạo Bất động sản
Mở lớp Quản l
ý dự án
Bồi d
ưỡng nghiệp vụ quản lý dự án
Mở lớp Giám đốc Quản lý dự án
Bồi d
ưỡng nghiệp vụ Giám đốc Quản lý dự án công trình
Mở lớp
.đào tạo Marketting bán hàng
Đào tạo kỹ năng bán hàng cao cấp
Mở lớp kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Đào tạo Giám sát thi công công tr
ình
Bồi d
ưỡng giám sát thi công công trình xây dựng
Đào tạo Kỹ sư định giá
Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá
Mở lớp đào tạo văn thư lưu trữ, hành ch
ính văn phòng
Mở lớp bồi d
ưỡng Kỹ năng hành chính
Đào tạo Quản trị sản xuất
Bồi dưỡng Quản trị sản xuất
Đào tạo kiểm soát viên nội bộ
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên nội bộ
Đào tạo kỹ năng phát triển và l
ãnh.đạo doanh nghiệp hiện đại
Bồi dưỡng kỹ năng p
hát triển và lãnh.[COLOR=#000000][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=3]đạo doanh nghiệp hiện đại
Mở lớp kinh doanh xuất nhập khẩuTuyển sinh lớp kinh doanh xuất nhập khẩu
Mở lớp đào tạo về phong thuỷ
Bồi dưỡng kiến thức về phong thủy
Mở lớp đào tạo về an toàn lao động
Bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn lao động