VIN QUN LÝ ĐÀO TO VÀ DY NGHENTERSC
Đa ch: S12 T18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886
THƯ MỜI
Kính gửi:BAN LÃNHĐẠO, CÔNG TY, CÁ NHÂN
Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/ 12/ 2009 của Chính phủ về
giám sát và đánh giá đầu tư; và Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13
tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều
kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án
đầu tư.(Các tổ chức và cá nhân tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu
tư bắt buộc phải có CC bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo
quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);
Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BKHĐT ngày 09/05/2011 về việc công nhận cơ
sở đào tạo nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư.
Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 23/5/2010 quy định về đào tạo, bồi
dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;(Các tổ chức và cá nhân tham gia đấu thầu bắt
buộc phải có CC bồi dưỡng nghiệp về đấu thầu theo quy định của Bộ Kế
hoạch và đầu tư);
Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình và giám sát thi công XD công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn
về việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng và cấp chứng chỉ
Kỹ sư định giá xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 07/7/2009 của Bộ xây dựng quy
định cá nhân tham gia (hành nghề) hoạt động xây dựng phải có văn bằng,
chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo
hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp ;
“Viện chúng tôi Tư vấn,Cấp toàn bộ các chứng chỉ hành nghề thuộc sở
xây dựng cấp, có thể linh động được đối với các trường hợp đặc biệt!”
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XD (Hạng 1 – Hạng 2)
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Giám sát hạ tầng kỹ thuật
- Giám sát giao thông
- Giám sát thủy lợi, thủy điện
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn
-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).
-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD
-Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Khảo sát xây dựng bao gồm:
- Khảo sát địa hình.
- Khảo sát địa chất công trình.
- Khảo sát địa chất thuỷ văn.
Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:
- Thiết kế kết cấu công trình.
- Thiết kế điện công trình.
- Thiết kế cơ điện công trình.
- Thiết kế cấp- thoát nước.
- Thiết kế cấp nhiệt.
- Thiết kế thông gió, điều hoà không khí.
- Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
- Thiết kế giao thông
*** CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN:
1. Nghiệp vụ đấu thầu (Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )
2. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
3. Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
4. Giám sát thi công xdct cấp chứng nhận 3 lĩnh vực ( Xây dựng dân
dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi – thủy điện)
5. Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ( Kỹ sư định giá)
6. Bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng
7. Đào tạo về môi giới, định giá, quản lý điều hành bất động sản
8. Chứng nhận an toàn lao động
9. Lập dự toán và đo bóc khối lượng công trình
10. Đào tạo cấp chứng chỉ kế toán trưởng
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT:
3 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng )
3 Chứng minh thư - ( công chứng cả hai mặt)
3 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS - ( công chứng )
3 ảnh ( 3*4 )
Ghi chú: Được 3 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt
nghiệp của bằng tốt nghiệp.
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC SƯ:
3 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng )
3 Chứng minh thư - ( công chứng )
3 ảnh ( 3*4 )
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt
nghiệp của bằng tốt nghiệp - Yêu cầu tốt nghiệp đại học.
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ VÀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN:
- Hồ sơ môi giới bất động sản gồm:
2 ảnh (3*4)
Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề có xác nhận của xã ( phường
) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
3 Chứng minh thư - ( công chứng )
Giấy chứng nhận BĐS - ( công chứng )
- Hồ sơ làm định giá bất động sản:
3 ảnh (3*4)
Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ định giá BĐS hành nghề có xác nhận của
xã ( phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
3 Chứng minh thư - ( công chứng )
5 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng )
Giấy chứng nhận Định giá BĐS - ( công chứng )
Bản khai kinh nghiệm có xác nhận của cơ quan nơi công tác
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ:
2 Bằng tốt nghiệp -( công chứng )
2 Chứng minh thư -( công chứng )
2 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá -( công chứng )
2 ảnh ( 3* 4)
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt
nghiệp của bằng tốt nghiệp - yêu cầu tốt nghiệp đại học và cao đẳng
trở lên.
Mi chi tiết xin liên hê: PHÒNGĐÀO TO (ENTERSC)
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886