I1 Đường DE1, Hướng TÂY ĐƯỜNG 62M 600m2 (20x30) 1780 triệu
J15 Đường DJ5 HƯỚNG TÂY, ĐƯỜNG THÔNG 25M , ĐỐI DIỆN BV 150m2(5x30) 310 triệu
J40 Đường DJ3 HƯỚNG ĐÔNG, DÂN CƯ ĐÔNG, GẦN TRƯỜNG 150m2(5x30) 270 triệu
J47 Đường DJ5 HƯỚNG ĐÔNG, ĐƯỜNG THÔNG 25M, DÂN CƯ ĐÔNG 150m2(5x30) 430 triệu
J48 Đường DJ5 HƯỚNG TÂY, ĐƯỜNG THÔNG 25M 150m2(5x30) 415 K5 NK2 BẮC 300m2 (10 x 30) 525 triệu
L23 Đường NL7 Hướng NAM, ĐƯỜNG THÔNG 25M, GẦN CHỢ 300m2 (10 x 30) 900 L29 DL4 ĐÔNG 150m2(5x30) 275 triệu
L31 Đường DL12 Hướng ĐÔNG, ĐƯỜNG THÔNG, GẦN CHỢ, GẦN TRƯỜNG 150m2(5x30) 315 triệu
L37 Đường NL12 Hướng NAM, ĐƯỜNG THÔNG 25M 150m2(5x30) 320 J29 DJ10 ĐÔNG 150m2(5x30) 265 triệu
J39 Đường NJ17 Hướng NAM 150m2(5x30) 375 J31 NJ12 BẮC, ĐƯỜNG THÔNG 25M 150m2(5x30) 310 triệu
K5 Đường NK2 Hướng BẮC 300m2 (10 x 30) 515 triệu