Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng đô thị - Sàn giao dic
http://bidgroup.com.vn/vn/10_San-giao-dich.htm