VIN QUN LÝ ĐÀO TO VÀ DY NGH ENTERSC
Đa ch: S 12 T 18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886
-------------------------------------------------------
Số:29/2011/TM-ENTERSC

THƯ MỜI
Nội dung khoá học
Chuyên đề 1. Vai trò, quy định pháp lý và cơ chế hoạt động Kiểm soát viên nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp - theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005.
- Vai trò của kiểm soát viên nội bộ trong mô hình Tổng công ty nhà nước và công ty cổ phần.
- Địa vị pháp lý và chức năng chủ yếu của kiểm soát viên nội bộ trong bộ máy công ty.
- Cơ chế hoạt động của kiểm soát viên nội bộ.
- Nội dung hoạt động của kiểm soát viên nội bộ bao gồm: kiểm soát quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính – kế toán; kiểm soát và giám sát sự tuân thủ điều lệ, quy định, quy chế trong công ty.
- Các phương pháp kiểm soát chủ yếu.
Chuyên đề 2. Kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty cổ phần và mối quan hệ với kiểm soát viên nội bộ
- Vai trò kiểm toán nội bộ trong công ty
- Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nội bộ trong công ty
- Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán nội bộ
- Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm soát viên nội bộ
- Quy trình kiểm toán nội bộ
- Phương pháp kiểm toán nội bộ
Chuyên đề 3. Trình tự và phương pháp kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán tình hình tài chính – kế toán và báo cáo tài chính các Tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty cổ phần
- Phương pháp kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán trong công ty.
- Phương pháp phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty
- Phương pháp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và kiểm tra bất thường công tác kế toán - tài chính của công ty
- Trình tự lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra về kế toán - tài chính của công ty.
Chuyên đề 4. Phương pháp đánh giá Hội đồng quản trị, giám đốc các công ty cổ phần
Chi phí tham dự: 2.500.000 VND/học viên/khóa
(bao gồm cả tài liệu, học liệu và teabreak giữa giờ)
Nội dung chương trình và các lớp khác mời bán kính vào đường linh để xem chi tiết:

Mi chi tiết xin liên hê: PHÒNG ĐÀO TO (ENTERSC)
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886