Mình đang quản trị website: http: http://chothuechungcu.vn/
Bạn nào có nhu cầu trao đổi banner xin liên hệ với mình theo yahoo:  nguyencanh87
Thanks.