1. Gửi tin nhắn đến một hoặc nhiều số ĐTDĐ:

 • <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">Nhập từng số điện thoại. <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">Nhập từ file: excel, text. <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">Lấy số điện thoại từ CSDL khách hàng.
 • Lấy số điện thoại từ Contact của Outlook.

Các tin nhắn đã gửi được lưu lại cùng với trạng thái gửi thành công hay thất bại.
Trong lúc gửi có thể Dừng - Thay SIM - và Gửi tiếp. Có thể thêm SDT trong khi đang gửi.

2. Nhận tin nhắn:

 • Tin nhắn khách hàng gửi đến sẽ được lưu vào INBOX của phần mềm.

3. Tìm kiếm tin nhắn:

 • Có thể tìm theo nội dung, số điện thoại, thời gian gửi, … của tin nhắn trong INBOX và SENTBOX

4. Lưu tin nhắn & danh bạ ra file *.xls, *.pdf

5. Lập lịch gửi tin nhắn

 • <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">Theo ngày, giờ, tuần (gửi cho 1 SĐT hoặc 1 danh sách SĐT)
 • Gửi cho từng SĐT theo các giờ khác nhau, import từ file excel.6. Quản lý Danh bạ

 • <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">Thêm/Sửa/Xoá thông tin contact <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">Lưu contact theo nhóm <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">Sắp xếp contact loại thông tin
 • Gửi tin tới 1 nhóm hoặc danh sách contact được chọn

7. Quản trị hệ thống

 • <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">Quản lý tham số cấu hình thiết bị
 • Quản lý tham số kết nối đến CSDL

8. Chống tin nhắn SPAM

 • Quản lý danh sách SĐT không nhận tin (blacklist).

9. Kết nối nhiều modem

 • <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">Kết nối đồng thời nhiều modem, nhận dạng modem & PORT kết nối tự động. <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">Không giới hạn số modem. <LI style="PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 20px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; LIST-STYLE-IMAGE: url(http://www.dongduongtel.com/template...ges/star.png); PADDING-TOP: 0px">WAP push: gửi đường link wap/web đến ĐTDĐ.
 • Tin nhắn Flash: toàn bộ nội dung tin nhắn hiện ngay trên màn hình mobile. Người dùng có thể đọc ngay mà ko phải mở để xem. Khi xem xong tin nhắn tự hủy mà không lưu lại trong Inbox của ĐTDĐ.

10. Hỗ trợ nội dung WAP Push và Tin nhắn Flash