Khu pho thuong mai danh cho gioi doanh nhan: noi sinh co phat nghiep. THE IJC COMMERCIAL TOWN
Nam ngay QL13, Cach Tp chua day 3km
Nhan nha kinh doanh ngay; Thanh toan trong vong 5 nam;
Ai quan tam xin lien he: 0919 046 246