.............1,8tr...( đại lộc-- đại tài -- đại phát )
0905.66.88.92.................1,8tr
0935.16.86.96.................2tr
0935.659.668..................1,2tr
0935.39.1668..................1,2tr
0935.292.668..................1,5tr
0932.586.968..................1,5tr
0935.69.86.96.................1,2tr
093.55.86.268..............1,5tr
0932.515.818.….…..…...2tr
0932.535.838.................2,5tr
0934.858.898………..….2,5tr
0935.88.1686…….….…1,6tr
0932.579.368………….1,8tr
09.3579.5568………….1,5tr
09.3579.5668………….2tr
0935.23.5959………….1,8tr
0905.808.878………….1,8tr
09352.39.139…….……1,5tr
0935.226999................7,9tr
0935.29.39.69...............3,5tr
0908.255599…………...3tr 0908.255858…………...3tr
0935.82.83.86…….......3,5tr
0935.81.83.88…….......3,5tr
0935.81.83.89…….......3,5tr
0935.18.18.98…….......2,6tr
0935.181.898……........2,6tr
0935.12.18.18…….......2,8tr 0936.838.898……........3,6tr
0935.89.68.89...............2,8tr
0935.198.189................2,2tr
0935.84.88.84………..2,5tr
0932.606.626…….........1,5tr
09165.1111.9…………..1,8tr
0905.2222.65….............2tr
0903.5555.94…….........2,5tr
09.3257.9988……….…1,2tr
09.3579.5558………....1,2tr
0935.030.686………....1,5tr
0905.684.686………....2,5tr
0935.889.686…………1,8tr
0932.588.968…………1,6tr
0905.688.468...............1,8tr
0935.24.8868...............1,8tr
0905.80.85.88……......2,5tr
0935.68.68.96..............2tr
0935.6688.19………...1,6tr
0935.68.9559..............1,5tr
0905.68.99.83..............600k
093.8888.067...............1,6tr ( ko xấu bẩn )
0936.1.6789.1………..1tr
0904.979.268…………1tr
0936.399.869………...1tr
0903468879………….1tr
0936.024.357..............1tr
0932.35.1168…………600tr
0936.329.168…………600k
0936.268.479…………1tr
0935.788877................1,5tr
09356.17779………......2tr
09358.37779.................2,2tr
0933.828.696……........1tr
0909099629……….......3tr
0909098695……….......2,5tr
0906.277799.................4,5tr
093661.7799……..........3,5tr
0932.679.799…….........2tr
0935356669….........…..3,5tr
09058.36669…..............2,2tr
090.59.26669.................2tr
0932.57.6669..…….......1,5tr
0935.68.58.58……........4tr
0935.10.5858…….........2,2tr
0935.20.5858…….........2,2tr
0932.41.5858…….........1,5t
0935.31.32.39……........1,3tr
0905.979.399…..….......1,2tr
0935.126696……..........1,2tr
0935.135699……….......1,2tr
0935.29.69.29................1,5tr
0934.89.29.89………...1,5tr
0905.399.579.................1,5tr
09057.6.7.8.9.0……......1tr
0905.887.886………….2,2tr
0905.224688...(.tiến đẹp 2.4.6.8 )....2tr
090.58.35668….............1,2tr
0937.335668….….........2tr
0935.22.1868….….......1,2tr
0936.18.38.48…..….....1,6tr
0935.636.168................1,2tr
0932.444.568...............1,6tr
0935.222558................1,2tr
0935.82.9779...............2tr
093490.3579................1,5tr
0905.63.33.63………..1,5tr
0935.223689................1,5tr
0935.22.7989...............1,3tr
0935.268.799...............1tr
0905.699896.......1tr......chi ( 6,8 va 9 )
09.35.79.35.86….…....1,5tr
0935.176.179…….......1,2tr
0938.369.799………....1,2tr
09055.71.789...............1,3tr
0935.28.7788……........1,5tr
093.24/7.7788..............1,5tr
0935.34.9696...............1,2tr
090303.4078................1,5tr
09.3599.3669……........1tr
0935.72.9998……........1tr
0935.03.9998…............1tr
0935.02.9998.…….......1tr
09.08.08.6998…….......1tr
090.55.88.808…..……..1,5tr
093.551.3366................1,5tr
0905.53.2299…………..1,6tr
0905.56.2299………..…1,6tr
0935.63.2929…….........1,5tr
090356.2266.................1,5tr
0932.45.2266................1tr
0935.02.1166…….........1tr
0906.53.1818…............1,8tr
0935.29.1818…..…......1,8tr
0934.92.1818…………....1,5tr
09.05.01.1998…..……..2,5tr
09.05.05.2000………….2,5tr
0935.13.1991……..…...2,5tr
0935.08.1993…………..1,5tr
012.6668.1991…….......1tr
0908.37.1986…....….....1,8tr
0903.54.1987................1,6tr
0935.33.1984................1,8tr
0905.16.1985……........1,6tr
0905.77.1982……….....2tr
0935.76.1983................1,5tr
0935.76.1981................1,5tr
0934.77.1979…...….....1,5tr
0932.53.1979…..……..1,6tr
090.559.1977…..….….1,3tr
09324.4.3.2.1.0.............800k
0934.95.8998………..1,5tr
090.6.77.8898………..2tr
090602.6996………....2tr
0905.929.368...............1,6tr
0905.20.9559...............1,5tr
09.3568.9559................1,5tr
0935.08.09.08………...1,8tr
0903500020.......2tr
Siêu Cổ từ năm 1993...Số thuê bao thứ 21......Vip.....2tr
090350.8898......1,6tr
0903568898.......1,6tr
0906.558.669.....1,5tr
0935.23.6996.....1,2tr
09358.23668......1tr
0935.22.3868.....1tr
093569.3868......1tr
0914.67.6688…………8,9tr
093.454.8668…………4,8tr
0905.896.986…………2,9tr
0935.989.689…………1,9tr
0985.157.157…………8,9tr
09.3627.3627…………2,9tr
09.3205.3205…………2,6tr
09.3423.3423…………2,6tr
09.0324.0324…………2,6tr
0936.389.168…………0,8tr
0934.69.69.86…………0,8tr
0934.6666.93…………1,6tr
093.22.777.33…………1,5tr
0902.279.368…………1,5tr
09.3668.5689…………1,3tr
090.6869.389…………0,9tr
0937.668.698…………1,6tr
093.3366.968…………1,6tr
09.36.768.368…………2,2tr
0933.268.586…………1,5tr
0935.886.268…………1,6tr
09.386.12568…………0,9tr
09.33.999.269…………1,6tr
0904.683.863…………1,6tr
0902.186.179…………2,6tr
09342.79.179…………1,5tr
0904.024579…………1,tr
0906.024568…………2,5tr
0902.188.979…………1,6tr
0909.1.5.7.9.11…………1,9tr
093.8.7.6.5.4.2.1…………1,6tr
09.369.5555.3…………0,9tr
0908.666.283…………0,6tr
09342.7777.0…………0,8tr
0936.11.12.16…………0,6tr
0932.65.67.66…………0,6tr
090.262.262.9…………0,8tr
090909.7910…………2,6tr
0902.919.389…………0,9tr
0936.17.17.57…………0,8tr
093.2222.897…………0,6tr
0936.3.5.7.9.10…………1,6tr
0906.03.04.08…………0,8tr
0906.07.03.07…………1,6tr
09.343.00707…………0,6tr
0936.09.19.39…………1,6tr
09034.9.6767…………0,9tr
0936.15.1977…………0,8tr
09.363.15558…………0,9tr
093.22.33.44.6…………0,8tr
0932.363.797…………0,8tr
0906.245799…………0,8tr
0902.06.5757…………0,6tr
0932.31.5757…………0,6tr
09.32.39.68.69…………0,8tr
0932.389.379…………0,9tr
0902.239.286…………1,5tr
0936.136.000…………0,6tr
0902.56.56.58…………....,3,9tr
0903.96.1368……………..3,2tr
0906.919.989……………..4,5tr
0908.67.88.68…………....2,5tr
09.3333.69.33………........1,9tr
0906.956.333...................1,3tr
0903.956.333...................1,3tr 0902.315.333...................1,3tr
0906.625.333...................1,3tr
0909.57.8886……....….…2,2tr
090.28.11688……….....…1,8tr
09333.11.868………… ....1,6tr
0936.322.922............... ...1,3tr
09.3689.22.99.............. ....1,9tr
0906.91.92.98................ ..1,8tr
09.34.35.35.38..................1,5tr
0936.773.778………… …2tr
0938.73.73.93…………….1,5tr
0909.808.828……………..3.9tr
0908.985.589(0908.98.55.89)……..1,5tr


call : 0977 239 888
098 727 1989