GREENLOTUSTRAVEL
THÔNG BÁO TUY
N NHÂN S

GREENLOTUSTRAVEL là Công ty du l
ch hàng đu ti Viêt Nam chuyên t chc các Tour du lch trong nước và quc tế, Du lch chuyên đ, t chc s kin, hi ngh, hi tho, tour khen thưởng và các Tour du lch đc bit theo yêu cu ca khách hàng.
GREENLOTUSTRAVEL đã ngày càng khng đnh được v thế ca mình trên th trường trong và ngoài nước. Thương hiu GREENLOTUSTRAVEL đã và đang là mt đa ch đáng tin cy vi hàng triu khách hàng trong và ngoài nước. Bên cnh đó, GREENLOTUSTRAVEL đang s hu mt đi ngũ cán b và nhân viên phc v có năng lc và chuyên môn nghip v cao, tn tình, chu đáo chc chn s đem li s hài lòng cho khách hàng mi khi s dng các dch v ca chúng tôi. Đây cũng s là mt môi trường làm vic năng đng và tt nht cho các ng viên thc s có năng lc, đng thi mong mun khng đnh v trí ca mình trong lĩnh vc kinh doanh dch v và phát trin ngh nghip.
V
i mc tiêu đó, đ phc v cho chiến lược phát trin ca Công ty trong thi gian ti. Nay Công ty TNHH du lch và hp tác quc tế sen xanh - GREENLOTUSTRAVEL thông báo tuyn b sung nhân s cho các v trí sau:

Tr
ưởng phòng kinh Doanh du lch : S lượng 01 :
Công vi
c :
L
p phương án kinh doanh và trin khai kế hoch thc hin chiến lược phát trin kinh doanh các tour Outbound, In bound, Ni đa ca Công ty.
- Qu
n lý các nhân s ca phòng, ch đo các b phn dưới quyn trin khai thc hin các nghip v Marketing, chương trình khuyến mi, hu mãi khách hàng.
- T
chc bán sn phm dch v, quan h khách hàng cũ và phát trin khách hàng mi, phi hp vi các b phn chc năng ca phòng và ca công ty đ hoàn thành các ch tiêu kinh doanh.
- T
chc, giám sát các hot đng Marketing, công tác truyn thông (PR) chăm sóc khách hàng tim năng và khách hàng truyn thng trong các dp sinh nht, lế, tt, ngày truyn thng ca khách hàng và ca đi tác trong và ngoài nước.
- Phát tri
n và thiết kế sn phm mi Outbound, Ni đa, thường xuyên t chc đào to và hun luyn nhân viên vv...
Yêu c
u :
TNĐH khi kinh tế, chuyên ngành Qun tr kinh doanh, Marketing,
- Có t
i thiu 2 - 3 năm kinh nghim v trí tương đương trong lĩnh vc kinh doanh du lch và dch v
- Có kh
năng qun lý, điu hành, thuyết trình, đàm phán, tng hp và phân tích các vn đ có liên quan.
- Có ki
ến thc sâu v Marketing trong lĩnh vc kinh doanh dch v du lch.
- S
dng thành tho vi tính văn phòng, giao tiếp tt bng tiếng Anh hoc tiếng Trung
- S
n sàng đi công tác c trong nước và nước ngoài khi có yêu cu, t tin, hình thc ưa nhìn, nhanh nhn, trung thc, chu được áp lc cao trong công vic, hoàn toàn có th làm vic đc lp, có phương tin đi li (ưu tiên nhng ng viên đã có trên 3 năm kinh nghim các v trí d tuyn)

II, Nhân viên Sales out bound : S
lượng 02
1, Tuy
ến Châu âu, M, Hàn Quc, Nht, Đài Loan, Úc, Nam Phi.
2, Tuy
ến Trung Quc đường b.
3, Tuy
ến Thái Lan, Malaysia, Singapore, và các nước Đông Nam Á khác. ( khách l, khách đoàn)
Nhi
m v:
- Xây d
ng kế hoch khi hành các tour Outbound theo tháng, Qúy, Năm và trin khai thc hin chào bán các sn phm du lch Outbound mình ph trách,
- T
ư vn, chào bán và cung cp các sn phm dch v có liên quan ti các th trường được giao cho khách hàng.
- Duy trì quan h
khách hàng, các đi lý, các công ty du lch trong c nước. S dng các nghip v Marketing, chăm sóc khách hàng cũ và phát trin khách hàng, đi tác mi, phi hp vi các b phn chc năng ca phòng và ca Công ty đ hoàn thành mi nhim v được giao.

III,Nhân viên sales Domestic : s
lượng 03
- Kinh doanh tour du l
ch
- Tham gia xây d
ng chương trình tour
- Làm vi
c trong gi hành chính
Chi ti
ết công vic s trao đi khi phng vn
IV, Nhân viên th
trường (Marketing) : S lượng 05 (Nam)
- Xây d
ng kế hoch tiếp th khách hàng tim năng, tiếp xúc khách hàng trc tiếp và gián tiếp, trin khai và thc hin các chiến lược tiếp th, gii thiu sn phm và m rng th trường kinh doanh ca Công ty
- C
ng c và phát trin mi quan h khách hàng doanh nghip, cơ quan qun lý nhà nước, các b, ngành, các t chc nhm khai thác ti đa nhu cu ca khách hàng
- Tri
n khai các nghip v Marketing, t chc thc hin và hoàn thành các ch tiêu kinh doanh
- Duy trì quan h
khách hàng, các đi lý, các công ty du lch trong c nước. S dng các nghip v Marketing, chăm sóc khách hàng cũ và phát trin khách hàng, đi tác mi, phi hp vi các b phn chc năng ca phòng và ca Công ty đ chào bán các sn phm dch v du lch Outbound, Ni đa, Inbound cho khách hàng trong và ngoài nước
Yêu c
u chung:
S
dng thành tho vi tính văn phòng, có kh năng giao tiếp tt tiếng Anh hoc tiếng Trung (có kinh nghim làm vic các v trí tuyn dng), t tin, có k năng thuyết trình, đàm phán và giao tiếp tt, hình thc ưa nhìn, nhanh nhn, trung thc, chu được áp lc cao trong công vic, Có phương tin đi li (ưu tiên ng viên đã có kinh nghim các v trí d tuyn)
L
ương tr theo tha thun thưởng hoa hng kinh doanh, được hưởng đy đ các chế đ bo him xã hi, bo him y tế theo qui đnh ca nhà nước và các chế đ đãi ng theo qui đnh ca Công ty.
H
sơ d tuyn bao gm:
S
ơ yếu lý lch có xác nhn ca chính quyn đa phương, còn thi hn trong vòng 6 tháng, 02 nh 4 x 6, giy khám sc khe còn thi hn trong vòng 6 tháng, đơn xin vic viết tay (bng tiếng vit), nêu rõ quá trình hc tp, nhng kinh nghim làm vic ca bn thân, v trí xin d tuyn, các văn bng chng ch có liên quan (công chng có du đ).

H
sơ xin vic xin gi v văn phòng:

CÔNG TY DU L
CH & HP TÁC QUC T SEN XANH
Văn Phòng giao dch :
Đa ch : Tng 1 S 36 Lê Dun , Phường Văn Miếu, Đng Đa , Tp Hà Ni
Tel : 04 .3747 5726 / 04 .3747 5728 Hotline Mr Gia : 0974 468 391
Fax : 04 .3747 5736
Email : info@greenlotustravel.com / sales@greenlotustravel.com
Yahoo /skype : greenlotustravel
Web: http://www.greenlotustravel.com ho
c http://www.dulichbatdongsan.com ,http://www.dulichvinhhalong.net
http://
www.toursapa.com.vn