CHƯƠNG TRÌNH MỚI CẬP NHẬT VÀ NÂNG CẤP:

Chương 1: Ôn tập

1- Kỹ thuật xử lý mảng chuyên sâu
2- Lập trình hướng đối tượng
3- Mô hình MVC

Chương 2: Phân tích & xây dựng hệ thống Back-End


1. Phân tích Database
2. Xây dựng cấu trúc MVC trong Back-End của Joomla
3. Đăng ký com_book trong hệ thống joomla
4. Tạo các controller cho component
5. Tạo submenu cho com_book
6. Tạo lệnh điều hướng đến các Controller
7. Xây dựng các class định nghĩa các bảng dữ liệu có trong component


==== Mời các bạn đến với website http://hoangnguyen.edu.vn/joomla/lap...huyen-sau.html để biết thêm chi tiết lớp học