[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]Bộ đầu thu và thiết bị giải mã K+HD

*Áp dụng cho thuê bao thời hạn 12 tháng
*Tất cả các kênh đều có bản quyền hợp pháp, tăng kênh theo lộ trình, giá thuê bao ổn định lâu dài
*Giá trên chưa bao gồm phí lắp đặt, áp dụng từ 31/05/2011. Phí lắp đặt trung bình : 200.000 VNĐ trong phạm vi 30km từ điểm bán hàng.
HD VIP 80 KÊNH


Kênh quốc gia & địa phương

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg[/IMG] img border=0 width=36 height=36 src="file:///C:\Users\ACER\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_ image008.jpg" [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image019.jpg[/IMG] img border=0 width=36 height=36 src="file:///C:\Users\ACER\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_ image020.jpg" [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image021.jpg[/IMG]
Kênh phim truyện

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image023.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image025.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image027.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image029.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image031.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image032.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image033.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image034.jpg[/IMG]
Kênh âm nhạc

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image035.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image036.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image037.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image038.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image039.jpg[/IMG]
Kênh thể thao

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image040.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image041.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image042.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image043.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image044.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image045.jpg[/IMG]
Kênh phim tài liệu

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image046.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image047.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image048.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image049.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image050.jpg[/IMG]
Kênh thiếu nhi

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image051.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image052.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image053.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image054.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image055.jpg[/IMG]
Kênh giải trí tổng hợp

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image056.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image057.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image058.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image059.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image060.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image061.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image062.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image063.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image064.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image065.jpg[/IMG]
Kênh tin tức

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image066.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image067.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image068.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image069.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image070.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image071.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image072.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image073.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image074.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image075.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image076.jpg[/IMG]
Các kênh K+

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image077.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image078.jpg[/IMG]
Các kênh HD+

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image079.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image080.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image081.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image082.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image083.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image084.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image085.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image086.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image088.jpg[/IMG]Bộ đầu thu và thiết bị giải mã K+ SD
*Áp dụng cho thuê bao thời hạn 12 tháng
*Tất cả các kênh đều có bản quyền hợp pháp, tăng kênh theo lộ trình, giá thuê bao ổn định lâu dài
*Giá trên chưa bao gồm phí lắp đặt, áp dụng từ 31/05/2011. Phí lắp đặt trung bình : 200.000 VNĐ trong phạm vi 30km từ điểm bán hàng.
72 KÊNH VIP


Kênh quốc gia & địa phương

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image092.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image021.jpg[/IMG]
Kênh phim truyện

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image023.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image025.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image027.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image029.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image031.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image032.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image033.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image034.jpg[/IMG]
Kênh âm nhạc

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image093.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image094.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image037.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image095.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image096.jpg[/IMG]
Kênh thể thao

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image040.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image041.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image042.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image043.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image044.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image045.jpg[/IMG]
Kênh phim tài liệu

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image046.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image047.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image048.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image049.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image050.jpg[/IMG]
Kênh thiếu nhi

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image051.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image052.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image053.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image054.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image055.jpg[/IMG]
Kênh giải trí tổng hợp

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image056.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image057.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image058.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image059.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image060.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image061.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image062.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image063.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image064.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image065.jpg[/IMG]
Kênh tin tức

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image066.jpg[/IMG] img border=0 width=36 height=36 src="file:///C:\Users\ACER\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_ image067.jpg" [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image068.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image069.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image070.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image071.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image072.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image073.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image074.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image075.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image076.jpg[/IMG]
Các kênh K+

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image077.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image078.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image098.jpg[/IMG]


*Áp dụng cho thuê bao thời hạn 12 tháng
*Tất cả các kênh đều có bản quyền hợp pháp, tăng kênh theo lộ trình, giá thuê bao ổn định lâu dài
*Giá trên chưa bao gồm phí lắp đặt, áp dụng từ 31/05/2011. Phí lắp đặt trung bình : 200.000 VNĐ trong phạm vi 30km từ điểm bán hàng.
58 Kênh hấp dẫn
Kênh quốc gia & địa phương

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image011.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image015.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image017.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image092.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image021.jpg[/IMG]
Kênh phim truyện

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image023.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image025.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image027.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image029.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg[/IMG]
Kênh âm nhạc

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image035.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image036.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image037.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image038.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image039.jpg[/IMG]
Kênh thể thao

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image040.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image041.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image042.jpg[/IMG]
Kênh phim tài liệu

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image046.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image047.jpg[/IMG]
Kênh thiếu nhi

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image051.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image052.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image053.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image054.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image055.jpg[/IMG]
Kênh giải trí tổng hợp

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image056.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image057.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image058.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image059.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image060.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image061.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image062.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image063.jpg[/IMG]
Kênh tin tức

[IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image066.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image067.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image068.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image069.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image070.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image071.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image072.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image073.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image074.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image075.jpg[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image076.jpg[/IMG]
LIÊN HỆ:
ĐIỆN THOẠI: 0985654283
YAHOO: dichvutruyenhinh_kplus