VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Số: 19 /ITED – TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011
Thông báo tuyển sinh
Lớp: Giám sát – Đánh giá dự án đầu tư

- Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá dự án đầu tư; căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực các tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, đã khẳng định: từ ngày 01/09/2011 các tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn đánh giá dự án đầu tư bắt buộc phải có chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư (quy định tại: Khoản 4; 5 Điều 7 Nghị định 113/CP).
- Căn cứ Quyết định 666/QĐ – BKHDT ngày 19/05/2011 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc công nhận Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế thuộc Hội Phát triển và Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia là cơ sở Đào tạo, được cấp chứng chỉ nghiệp vụ về Đánh giá dự án đầu tư.
Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế liên tục mở các khoá đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư để đáp ứng cho các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam.
1. Đối tượng:

Các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước thực hiện giám sát, tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam.
2. Nội dung khoá học:
(06 chuyên đề)
- Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư
- Chuyên đề 2: Giám sát và đánh giá dự án đầu tư
- Chuyên đề 3: Giám sát và đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.
- Chuyên đề 4: Giám sát và đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác.
- Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư.
- Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
3.
Giảng viên: (Giảng viên nằm trong danh sách được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt).
- Vụ Giám sát - Thẩm định Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Nguyên các Vụ trưởng, Vụ phó Vụ Giám sát - Thẩm định Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4. Thời gian học:
03 ngày, tương đương 24 tiết học.
5. Địa điểm:
Theo thoả thuận giữa Quý Lãnh đạo với Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế
6. Kinh phí:
Theo thoả thuận giữa Quý Lãnh đạo với Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế.

7. Thủ tục đăng ký nhập học:

- Học viên đăng ký theo địa chỉ liên hệ của thư mời
- Học viên đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email cho các Quý Lãnh đạo để ghi tên vào danh sách lớp học trước ngày khai giảng, đồng thời nộp 02 ảnh cỡ: (3x4) cm; 01 photo CMTND.
Hoàn thành khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát đánh giá dự án đầu tư. Đây là yêu cầu bắt buộc để cấp chứng chỉ hành nghề theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Địa chỉ 1: P 708, tầng 7 trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư 65 Văn Miếu - Đống Đa – Hà Nội
Địa chỉ 2:
C6 TT6 Khu Đô Thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội.
Điện thoại: 04 6328 5795 hoặc 0936 389 869 - 0916 859 145

Email: info@ited.edu.vn

Website: http:// ited.edu.vn

Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu ĐT, TCHC.