Yeu cau:
Nang dong - sang tao;
Co su kien tri
Lam vien tu do
Muc luong cao
Co may tinh
Chi tiet lien he
NguyenPhuong
0904493324 - 0822373782