Duy nhất có tại http://kienthucviet.vn

Tóm tắt về khóa học: Giáo trình này cung cấp cho học viên các khái niệm tổng quan, cách tiếp cận, sử dụng, phát triển ứng dụng và triển khai SharePoint Server 2007
Mô tả: Giáo trình này cung cấp cho học viên các khái niệm tổng quan, cách tiếp cận, sử dụng, phát triển ứng dụng và triển khai SharePoint Server 2007
Mục tiêu đào tạo: Giáo trình nhằm giúp học viên hiểu và sử dụng thành thạo SharePoint Server 2007.Cung cấp cho học viên khả năng triển khai, cấu hình, quản trị và phát triển ứng dụng nhằm mở rộng khả năng của SharePoint Server 2007.
Yêu cầu trình độ: Học viên có kiến thức cơ bản quản trị Windows Server 2003, Cơ sở dữ liệu SQL Server 2005, khả năng lập trình trên công nghệ .Net của Microsoft,
Môi trường thực hành: Windows Server 2003 SP1, SQL Server 2005, Visual Studio 2008 + SharePoint Extention 1.2, Office SharePoint Server 2007
Tài liệu tham khảo:
 Office SharePoint Server 2007 – MS Press, Windows SharePoint Services 3 SDK, Office SharePoint Server 7 SDK