Chi tiết liên hệ : Phòng kinh Doanh

NGUYỄN VĂN THÁI : 0976 528 12 4

XE TẢI EURO II, EURO III
TT Loại xe Giá mới (đã bao gồm 10%VAT)
1. Xe tải HFJ 1011G - 650kg 111.500.000
2. Xe ô tô tải 990T - 990kg 149.900.000
3.Xe ô tô tải 1240T - 1240kg 167.000.000
4.Xe ô tô tải 1490T - 1490T 179.000.000
5.Xe ô tô tải 1980T - 1980kg 205.400.000
6.Xe ô tô tải 3450T - 3450kg 227.000.000
7.Xe ô tô tải 1044TL - 1995kg 224.500.000
8.Xe ô tô tải 1047 TL - 2500kg 234.000.000
9.Xe ô to tải 2500TL - 2500kg 213.000.000
10.Xe ô tô tải 3490TL - 3490kg 255.000.000
11.Xe ô tô tải 3500TL - 3500kg 289.000.000
12.Xe ô tô tải 4000TL - 4000kg 313.000.000
13.Xê ô tô tải 5500TL - 5500kg 325.000.000
14.Xê ô tô tải 6000TL - 6000kg 354.000.000
15.Xê ô tô tải 6500TL - 6500kg 395.000.000
16.Xê ô tô tải 7500TL - 7500kg 389.000.000
17.Xê ô tô tải 8500TL - 8500kg 460.000.000
18.Xê ô tô tải 7000TL 4x4 - 7000kg 420.000.000
XE BEN EURO II, EUROIII
TT Loại xe Giá mới (đã bao gồm 10%VAT)
1.Xe tải tự đổ 1011TD - 550kg 122.500.000
2.Xe tải tự đổ 1200BA - 1200kg 130.000.000
3.Xe tải tự đổ 1250BA - 1250kg 128.000.000
4.Xe tải tự đổ 1990BA - 1990kg 176.400.000
5.Xe tải tự đổ 2500BA 4x4 - 2500kg 236.000.000
6.Xe tải tự đổ 2500BA - 2500kg 198.450.000
7.Xe tải tự đổ 2500BK - 2500kg
8.Xe tải tự đổ 2700BA - 2700kg 270.900.000
9.Xe tải tự đổ 3250BA - 3250kg 292.950.000
10.Xe tải tự đổ 3490BA - 3490kg 294.000.000
11.Xe tải tự đổ 3490BA 4x4 - 3490kg 339.000.000
12.Xe tải tự đổ 5000BA - 5000kg 337.050.000
13.Xe tải tự đổ 6000BA 4x4 - 6000kg 412.950.000
14.Xe tải tự đổ 6000BA - 6000kg 365.400.000
15.Xe tải tự đổ 6500BA - 6500kg 377.300.000
16. Xe tải tự đổ 7000BA - 7000kg 418.950.000
17.Xe bán tải pickup650x - 05 chổ 296.000.000
Xe du lịch
Xe con 5 chổ HFJ7110E 240.000.000
XE TẢI HẠNG NẶNG:
Xe con 5 chổ HFJ7110E 240.000.000
Xe bán tải pickup650x - 05 chổ 296.000.000
XE TẢI NẶNG VINAXUKI
Xe tải XK7TL1 - 25 Tấn 607.670.000
Xe tải XK10TL1 - 20 Tấn 613.880.000
Xe tải XK13TL1 - 23 Tấn 655.000.000
Xe Tải XK10TD3 - 31 Tấn 999.100.000
Xe Tải - 11 Tấn 493.370.000
XE BEN - ĐÔNG PHONG
Xe ben XK10TD3 - 23 Tấn 736.450.00
Xe ben XK10TD3 - 31 Tấn 1.058.840.000
Xe ben XK7TD1 - 17 Tấn 653.020.000
Xe ben XK10TD1 - 20 Tấn 636.540.000
Xe ben XK10TD2 - 25 Tấn 864.320.000

</I>