0986 77 0000 -->19TR 090 275 1111 --> 8TR 094 703 2222 --> 8TR 0975 50 2222 --> 17TR 0932 37 3333 --> 24R 0908 77 3333 --> 26TR 093715 4444 --> 9TR 090 292 4444 --> 10TR 090821 7777 --> 40TR 093 800 7777--> 41T 0122 886 9999 --> 13TR
LH: Mr Thanh Dương Tell: 0902 454 111 nhận đặt sim và giao sim toàn quốc thanh toán: nhận sim thanh toán tiền http://dongduongso.com