AutoPost : 800K
AutoUp : 400K
AutoSendInbox : 300K
AutoReg : Cho không

Demo qua teamviewer cho xem thử trước.

Liên hệ : 0908 808 806
Yahoo: choacong@yahoo.com
website : http://choacong.com

Đặt tính nổi bật :

+ Chọn chuyên mục đăng tự động.
+ Tốc độ nhanh.
+ 5 luồng chạy song song và hổ trợ nhau.
+ Đặt lịch cho việc Up
+ Random câu Up tự động
+ Xuất excel báo cáo


Chi tiết tại đây : http://choacong.com