Liên hệ : 0982 131 131 Tuấn
Giá chủ thu :
+ T1-18 tầng 22 bán giá niêm yết = 29.97
+ T1-01 tầng 27 bán giá niêm yết = 26.17
+ T3-01 tầng 27 bán giá niêm yết = 28.1
+ T4-01 tầng 25 bán giá niêm yết = 31
+ T4-01 tầng 17 bán giá niêm yết 31,3 - ck 2,5%
+ T4-04 tầng 17 bán giá niêm yết 31,6 - ck 1%
+ T5-16 tầng 16 bán giá niêm yết = 32.8
+ T5-01 tầng 26 bán giá niêm yết = 29.25
+ T3-16 tầng 3 giá gốc 30,6 tr/m2, chiết khấu khách + MG 1%
+ T3-7 tầng 3 giá gốc 29,62 tr/m2, chiết khấu khách + MG 1%
+ T3-5 tầng 24 giá gốc 31,6 tr/m2 , chiết khấu khách + MG 1%
+ T3-3 tầng 24 giá gốc 32,6 tr/m2, chiết khấu khách + MG 1%
+ T7-15 tầng 25 giá 37,2 tr/m2 + chênh 200tr
+ T7-9 tầng 15 giá 34,8 + chênh 150 tr
Có 2 căn liền nhau (giá chủ thu)
+ T5-16 tầng 17 giá niêm yết 32,8 - ck 1,5%
+ T5-12B tầng 17 (căn góc) bán = giá niêm yết ngày 29 = 34,3 +

Liên hệ : 0982 131 131 Tuấn