<ymsgr:sendim?nguyenvietcam77>& <ymsgr:sendim?nguyenvietcam77>
L? HÀNH QU?C T? VI?T CAM <http://www.vietcamtravels.com>
40 BIS H? H?O H?N P.CÔ GIANG Q1 TP.HCM <http://www.campuchiatravel.com>
ĐT:08.22373782
Fax: 08 39208311
0904.493.324
NGUYÊN PHƯƠNG
0934326361
ANH QUỐC