Dương Nội CT7B, căn 1801, 62m2
Dương Nội CT7 B, 19-4, 80.79 m2, TB,
Dương Nội C, U8-L77, 75 m2, 3 thoáng, ĐB.


BT Dương Nội, khu A, căn B06, 180m2
Cc Dương Nội, U4 L38, 100 m2


Chi tiết liên hệ : mai son 0942888126