Hiện tại bên mình đang phân phối sản phẩm dự án VIMCOM VILLAGE. Giá thấp nhất thị trường.
stt
ID
Số ô
DT đất
Giá Gốc
1
BL6
9
500
62tr
2
BL6
10
500
62TR
3
HS1
48
201.3
62.930
4
HS1
50
201.3
63.945
5
HS1
51
201.3
64.452
6
HS1
52
201.3
65.264
7
HS2
21
218
66.990
8
HS3
30
200
63.240
9
HS3
31
200
63.240
10
HS3
32
200
63.240
11
HS3
33
200
63.240
12
HS3
34
200
63.240
13
HS3
35
200
63.240
14
HS3
36
200
63.240
15
HS3
37
200
63.240
16
HS3
38
200
63.240
17
HS5
11
366
66.500
18
HS6
18

62.620
19
HS6
19

63.240
20
HP4
05
200.8
62.930
21
HP4
06
200
63.240
22
HP4
09
204.3
63.240
23
HP4
10
187
62.930


Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE, Dự án VINCOM VILLAGE
Giá bán thấp nhất thị trường
Liên hệ 0985 133 790