<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><b><font size="5"><font color="darkorange">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV INKPRO<br />
</font></font></b></font></a></div>
<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="blue">Đc: 246 Đường T&acirc;y Thạnh, P.T&acirc;y Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute;</font></b></font></font><font face="Times New Roman"><br />
</font><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="blue">ĐT:08.66603926 - 0902 79 19 20 Mr Ho&agrave;<br />
</font></b></font></font></a></div>
<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="green">Yahoo:inkprokd</font></b></font></font></a></div>
<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="red">Website:<u>www.mayingiare.vn</u><br />
<br />
</font></b><font color="red">M&aacute;y in m&agrave;u Epson + hệ thống mực li&ecirc;n tục th&ocirc;ng minh, si&ecirc;u rẻ, si&ecirc;u bền.</font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="red">Nhận cung cấp gi&aacute; ưu đ&atilde;i cho đại l&yacute; tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br />
</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font><br />
</font></font></font></font></font></a>
<div align="left"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="red"><font color="Blue"><u><b>&curren;Ưu điểm chung của d&ograve;ng m&aacute;y in m&agrave;u Epson:</b></u></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Chất lượng in ảnh tuyệt đối, sắc n&eacute;t, m&agrave;u s&aacute;ng, đều.</font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&iacute;, chất lượng vượt trội.</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Th&iacute;ch hợp d&ugrave;ng cho văn ph&ograve;ng, dịch vụ v&agrave; cả gia đ&igrave;nh.</font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Kh&aacute;ch h&agrave;ng dễ d&agrave;ng thay mực khi hết mực m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải mang đến cửa h&agrave;ng, kh&ocirc;ng t&aacute;c động đến phần cứng của m&aacute;y.<br />
&bull;Chi ph&iacute; sử dụng thấp cho lợi nhuận tối đa.</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><br />
<font size="5"><font color="DarkOrange"><u><b>&curren;M&aacute;y in Epson T13 + hệ thống mực li&ecirc;n tục:<br />
</b></u></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="5"><font color="DarkOrange"><u><b><img border="0" alt="" src="http://cb5.upanh.com/20.476.27374724.6uz0/epsont13.jpg" /><br />
</b></u><font color="Red">&bull;Gi&aacute;: 1.950.000đ ( bao gồm m&aacute;y + hệ thống mực li&ecirc;n tục )</font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="5"><font color="DarkOrange"><font color="Red"><font color="Blue"><u><b>&bull;Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</b></u></font></font></font></font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="5"><font color="DarkOrange"><font color="Red"><font color="Blue"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;</font></font></font></font></font></font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">Khổ giấy A4 &bull;Kết nối USB 2.0</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Tốc độ in: 22 trang đen A4/ph&uacute;t, 13 trang m&agrave;u A4/ph&uacute;t<br />
&bull;Độ ph&acirc;n giải: 5760x1440dpi</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Mực Durabrite Ultra kh&aacute;ng nước, sử dụng 4 hộp mực rời, khả năng sử dụng được 2 loại mực dung t&iacute;ch lớn &amp; nhỏ.</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><br />
&bull;In tr&agrave;n lề khổ A4</font></font></font>.<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> <font size="5"><font color="DarkOrange"><u><b>&curren;M&aacute;y in Epson Stylus TX121 + hệ thống mực li&ecirc;n tục:</b></u></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="5"><font color="DarkOrange">In m&agrave;u, in ảnh - photocopy - scan</font></font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<img border="0" alt="" src="http://cb7.upanh.com/20.476.27374726.YoO0/epsontx121.jpg" /><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red">&bull;Gi&aacute; : 2.500.000đ ( bao gồm m&aacute;y v&agrave; hệ thống mực li&ecirc;n tục )</font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Blue"><u><b>&bull;Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</b></u></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Khổ giấy A4/A5/A6</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Tốc độ in: 26 trang đen A4/ph&uacute;t, 14 trang m&agrave;u A4/ph&uacute;t. Tốc độ qu&eacute;t đơn sắc 10 gi&acirc;y/trang A4, qu&eacute;t m&agrave;u 31 gi&acirc;y/trang A4 ở chế độ 300dpi.Tốc độ photocopy đen 20 trang A4/ph&uacute;t, photocopy m&agrave;u 5 trang A4/ph&uacute;t</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><br />
&bull;Độ ph&acirc;n giải In: 5760x1440dpi. Qu&eacute;t ảnh 600 x 1200dpi.</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><br />
&bull;In tr&agrave;n lề khổ A4</font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red"><b>&curren;</b>Chi ph&iacute; thay mực cho lần tiếp theo của tất cả c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y l&agrave; 50.000đ 1 m&agrave;u.</font></font></font><br />
================================================== ======<br />
<font color="Black"><u><font face="Times New Roman"><font size="5"><b>&curren;Chế độ bảo h&agrave;nh:</b></font></font></u></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4">&bull;Bảo h&agrave;nh m&aacute;y in 3 th&aacute;ng.</font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"> &bull;Bảo h&agrave;nh đầu in 3 th&aacute;ng.</font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"> &bull;Bảo h&agrave;nh hệ thống li&ecirc;n tục 1 năm.</font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"> &bull;Bảo h&agrave;nh chip 3 th&aacute;ng.</font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"> &bull;Bảo h&agrave;nh tr&aacute;ch nhiệm vĩnh viễn ( <font color="Red">kh&ocirc;ng t&iacute;nh thay thế linh kiện</font> ) như khắc phục sự cố, reset chip đếm, vệ sinh m&aacute;y in...</font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, v </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230, </font></font></font></font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="1"><font color="White"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">epson t11, epson tx111, epson tx121, epson t60, epson r230,</font></font></font></font></font></font></font></font><br />
<br />
<b><font size="4"><br />
</font></b><b><font size="4"> </font></b></a></div>
</div>
<p><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><br />
</a></p>