<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><b><font size="5"><font color="darkorange">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV INKPRO<br />
</font></font></b></a></div>
<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font size="5"><b><font color="blue"><font face="times new roman">Đc: 246 Đường T&acirc;y Thạnh, P.T&acirc;y Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute;</font></font></b></font><br />
<font size="5"><b><font color="blue"><font face="times new roman">ĐT:08.666 02926 - 0902791920 Mr H&ograve;a</font></font></b></font><br />
</a></div>
<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font size="5"><b><font color="green"><font face="times new roman">Yahoo:inkprokd</font></font></b></font></a></div>
<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font size="5"><b><font color="red"><font face="times new roman">Website:www.mayingiare.vn</font><br />
</font></b></font><font size="5"><font color="red"><br />
</font><b><font color="red"><font face="Times New Roman"><font color="RoyalBlue">M&aacute;y in Canon IP 2770 + hệ thống mực ngo&agrave;i<br />
</font></font></font></b></font><img border="0" src="http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/03/25/16/02/13010437531402150914_574_574.jpg" alt="" /><br />
<img border="0" src="http://www.tocdo.vn/%5BIMG%5Dhttp://cB8.upanh.com/20.441.27338907.A6M0/canonip2770ht.jpg" alt="" /> </a>
<div align="left"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><b><u><font face="Times New Roman"><font size="6"><font color="RoyalBlue">Ưu điểm:</font></font></font></u></b><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="RoyalBlue">&bull;In ảnh đẹp, sắc n&eacute;t, kh&ocirc;ng bị lỗi chip, dễ sử dụng, t&iacute;nh ổn định cao, &iacute;t xảy ra sự cố, chi ph&iacute; thấp.</font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="RoyalBlue">&bull;Bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng sử dụng, t&ugrave;y chỉnh v&agrave; khắc phục sự cố m&agrave; kh&ocirc;ng cần am hiểu về m&aacute;y in.</font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="RoyalBlue">&bull;Kh&aacute;ch h&agrave;ng dễ d&agrave;ng thay mực khi hết mực m&agrave; kh&ocirc;ng cần t&aacute;c động đến phần cứng của m&aacute;y, kh&ocirc;ng cần mang đến cửa h&agrave;ng.</font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="RoyalBlue"> &bull;Th&iacute;ch hợp cho cả văn ph&ograve;ng v&agrave; gia đ&igrave;nh.</font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="RoyalBlue">&bull;Gi&aacute; si&ecirc;u rẻ, hợp t&uacute;i tiền m&agrave; ứng dụng cao.</font></font></font><br />
<u><b><font face="Times New Roman"><font size="6"><font color="RoyalBlue">Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</font></font></font></b></u><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red"><font color="RoyalBlue">&bull; H&atilde;ng sản xuất: Canon</font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red"><font color="RoyalBlue">&bull;Cỡ giấy : A4</font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red"><font color="RoyalBlue">&bull;Tốc độ in đen trắng: 20tờ/ph&uacute;t &bull;Tốc độ in m&agrave;u: 16tờ/ph&uacute;t</font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red"><font color="RoyalBlue"> &bull;Khay đựng giấy : 100tờ</font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red"><font color="RoyalBlue">&bull;Kết nối USB 2.0 &bull;Số lượng bản in: 2000-2500 trang.</font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red"><br />
<font size="6">&bull;Gi&aacute;: 1.500.000đ</font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5">&bull;Gi&aacute; tr&ecirc;n đ&atilde; bao gồm hệ thống mực li&ecirc;n tục.</font></font><br />
================================================== =====<br />
<font face="Times New Roman"><font size="6"><font color="RoyalBlue">Chế độ bảo h&agrave;nh:</font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5">&bull;Bảo h&agrave;nh m&aacute;y in 6 th&aacute;ng</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5">&bull;Bảo h&agrave;nh đầu in 3 th&aacute;ng</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5">&bull;Bảo h&agrave;nh hệ thống mực li&ecirc;n tục 1 năm</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5">&bull;Hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn (<font color="Red"> kh&ocirc;ng t&iacute;nh thay thế linh kiện </font>) như khắc phục sự cố nghẹt mực, reser chip đếm, vệ sinh m&aacute;y in..<font face="Garamond">.</font></font></font><br />
</a></div>
</div>
<p><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><br />
</a></p>