Các căn 75,2m times city :ACE có nhu cầu xin liên hệ 0982 131 131
- Căn 5 tầng 17 T7 giá 38,X
- Căn 4 tầng 19 T7 giá 34
- Căn 6 tầng 19 T7 giá 35
- Căn 12A tầng 15 giá 32,9 + Chênh
- Căn 4 tầng 10 T4 giá 33
- Căn 12A tầng 12A T4 giá 34
- Căn 5 tầng 5 T4 giá 33,6
- Căn 15 tầng 5 T4 giá 33,6
- Căn 12B tầng 6 T1 giá 32,95
- Căn 4 tầng 6 T1 giá 32,97
- Căn 5 tầng 20 T1 giá 33
· Chuyên bán căn góc Times city , ACE có nhu cầu xin liên hệ 0982 131 131
- Tòa T1 tầng 15 Căn 16 hướng ĐB giá gốc 33,3 tr/m
- Tòa T1 tầng 20 Căn 2 hướng TB giá gốc 33,3 tr/m + Chênh thấp
</B>
- Tòa T2 Tầng 23 Căn 02 S: 97,5m hướng TB gốc 31,662 tr/m
- Tòa T2 Tầng 23 Căn 03 S: 97,5m hướng TN gốc 33,662 tr/m
- Tòa T2 Tầng 23 Căn 16 S: 97,5m hướng ĐB gốc 33,662 tr/m
- Tòa T2 Tầng 23 Căn 17 S: 97,5m hướng ĐN gốc 34,662 tr/m
- Tòa T2 Tầng 20 Căn 2 S: 97,5m hướng TB gốc 32,662 tr/m
- Tòa T2 Tầng 25 Căn 16 S: 97,5 m hướng ĐB gốc 32,462 tr/m
- Tòa T2 Tầng 27 Căn 2 S: 97,5 m hướng TB gốc 30,762 tr/m
- Tòa T2 Tầng 27 Căn 16 S: 97,5 m hướng ĐB gốc 32,262 tr/m
- Tòa T2 Tầng 27 Căn 17 S: 97,5 m hướng ĐN gốc 33,762 tr/m
</B>
- Tòa T3 Tầng 11 Căn 3 S: 97,5 m hướng TN giá 35,3 tr/m + chênh thấp
- Tòa T3 Tầng 12 Căn 3 S: 97,5 m hướng TN giá 35,6 tr/m + chênh thấp
- Tòa T3 Tầng 12 Căn 17 S: 97,5 m hướng ĐN giá 35,6 tr/m + chênh thấp
- Tòa T3 Tầng 15 Căn 3 S: 97,5 m hướng TN giá 35,6 tr/m
- Tòa T3 Tầng 18 Căn 16 S: 97,5 m hướng ĐB giá 33,6 tr/m + chênh
- Tòa T3 Tầng 18 Căn 17 S: 97,5 m hướng ĐN giá 35,1 tr/m + chênh
- Tòa T3 Tầng 20 Căn 16 S: 97,5 m hướng ĐB giá 33,3 tr/m + chênh
- Tòa T3 Tầng 20 Căn 17 S: 97,5 m hướng ĐN giá 34,8 tr/m + chênh
- Tòa T3 Tầng 21 Căn 2 S: 97,5 m hướng TB giá 32 tr/m + chênh không đáng kể
</B>
- Tòa T4 Tầng 8 Căn 17 S: 110,3 m hướng ĐN gốc 32,25 tr/m + chênh
- Tòa T4 Tầng 9 Căn 17 S: 110,3 m hướng ĐN gốc 35,5 tr/m + chênh
- Tòa T4 Tầng 12 Căn 16 S: 110,3 m hướng ĐB gốc 34,1 tr/m + chênh
- Tòa T4 Tầng 12 Căn 17 S: 110,3 m hướng ĐN gốc 35,5 tr/m + chênh
- Tòa T4 Tầng 15 Căn 16 S: 110,3 m hướng ĐB gốc 35 tr/m + chênh không đáng kể
- Tòa T4 Tầng 15 Căn 17 S: 110,3 m hướng ĐN gốc 37,5 tr/m + chênh không đáng kể
- Tòa T4 Tầng 17 Căn 3 S: 110,3 m hướng TN gốc 37,3 tr/m + chênh
- Tòa T4 Tầng 20 Căn 3 S: 110,3 m hướng TN gốc 37,2 tr/m + chênh
</B>
- Tòa T5 Tầng 5 Căn 3 S: 110,3 m hướng TN giá 34,7 tr/m
- Tòa T5 Tầng 12 Căn 15 S: 110,3 m hướng ĐN gốc 36,3 tr/m
- Tòa T5 Tầng 20 Căn 15 S: 110,3 m hướng ĐN giá 34,5 tr/m
</B>
- Tòa T7 Tầng 8 Căn 3 S: 110,3 m hướng TN giá 39,X
- Tòa T7 Tầng 10 Căn 3 S: 110,3 m hướng TN giá 41,X
- Tòa T7 Tầng 24 Căn 15 S: 110,3 m hướng ĐN giá 38
- Tòa T7 Tầng 8 Căn 15 S: 110,3 m hướng ĐN giá 41,X
- Tòa T7 Tầng 4 Căn 15 S: 110,3 m hướng ĐN giá 38

- Tòa T7 Tầng Căn S: m hướng ĐN gốc
- Tòa T7 Tầng Căn S: m hướng ĐN gốc
- Tòa T7Tầng Căn S: m hướng ĐN gốc
-
· CÁC CĂN CÓ VỊ TRÍ ĐẸP TIMES CITY.ACE có nhu cầu xin liên hệ 0982 131 131
</B>
- T1 Tầng 15 Căn 4 hướng bắc, giá gốc 34,3 – Có chiết khấu
- T1 Tầng 15 Căn 6 hướng bắc, giá gốc 34,3 – Có chiết khấu
- T1 Tầng 15 Căn 10 hướng bắc, giá gốc 34,6 – Có chiết khấu
- T1 Tầng 15 Căn 12 hướng bắc, giá gốc 34,3 – Có chiết khấu
- T1 Tầng 6 Căn 10 hướng bắc, giá gốc 32,97 – Có chiết khấu
- T1 Tầng 9 Căn 10 hướng bắc, giá gốc 34,95 – Có chiết khấu
- T1 Tầng 20 Căn 8 hướng bắc, giá gốc 33,3 – Có chiết khấu
</B>
- T5 Tầng 5 Căn 1 hướng Tây giá 29
- T6 Tầng 15 Căn 12A hướng Nam giá 34
</B>
- T7 Tầng 17 Căn 5 hướng Nam giá 38,2
- T7 Tầng 19 Căn 4 hướng Bắc giá 33,7
- T7 Tầng 19 Căn 6 hướng Bắc giá 34,7
- T7 Tầng 15 Căn 7 hướng Nam giá 37,5
- T7 Tầng 15 Căn 4 hướng Nam giá 33,3
- T7 Tầng 21 Căn 7 hướng Nam giá 37
- T7 Tầng 24 Căn 7 hướng Nam giá 36,6
- T7 Tầng 18 Căn 11 hướng Nam giá 37,3
</B>
- Tòa T8 Tầng 15 Căn 15 S: 79,8 m hướng ĐN giá 36,5
- Tòa T8 Tầng 15 Căn 15 S: 79,8 m hướng ĐN giá 36
</B>
</B>
</B>
</B>